Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowy wzór deklaracji śmieciowych

23 kwietnia 2015, 08:10

Od dzisiaj obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które już złożyły deklarację nie muszę w związku ze zmianą wzoru składać nowej.

Każdy mieszkaniec, który składa deklarację lub dokonuje korekty złożonej deklaracji powinien korzystać z nowego wzoru. Decyzję o zmianie wyglądu druku deklaracji podjęli radni Rady Miejskiej w Jaworznie na marcowej sesji. Z formularza zostały usunięte m.in. pola do wypełnienia przez rodziny wielodzietne ubiegające się o niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Jest to podyktowane zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która odebrała miastom możliwość udzielania ulg dla rodzin wielodzietnych.

UWAGA! W związku ze zmianą wzoru nie ma potrzeby składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z nowego wzoru powinny korzystać jedynie osoby, które od dnia 23 kwietnia 2015 roku chcą złożyć deklarację lub korektę.

Druki z deklaracjami oraz załącznikami dostępne są w Dziale Gospodarki Odpadami oraz w zakładce Dokumenty do pobrania na stronie internetowej MZNK w Jaworznie.

Nowe załączniki do deklaracji

Jedną ze zmian przyjętych przez radnych jest wprowadzenie załączników do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to załączniki DO-1/A do deklaracji DO-1 (dla nieruchomości zamieszkałych) oraz DO-2/A (dla nieruchomości niezamieszkałych). Załączniki przeznaczone są dla nieruchomości, które mają więcej niż jednego właściciela. Właściciele nieruchomości mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać, który z nich jest zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Jeśli takiej umowy nie posiadają, każdy ze współwłaścicieli powinien wypełnić załącznik do deklaracji. Jeden załącznik jest przeznaczony dla jednego właściciela. Do deklaracji należy dołączyć tyle załączników, ilu jest właścicieli nieruchomości. Wszyscy właściciele zobowiązani są złożyć swój podpis w wyznaczonym miejscu na głównej deklaracji DO-1 lub DO-2.

Pytania i uwagi

Wszelkie sprawy związane ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy załatwiać w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe) od poniedziałku do piątku w godz od 7:00 do 15:00, w czwartki od godz. 7:00 do 17:00.

Telefony: (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66

Fax: (32) 745 10 47

E-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl