Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

3 mln zł na modernizację przepompowni

27 kwietnia 2015, 09:43

Przebudowa przepompowni ścieków Siłownia II jest kolejnym etapem porządkowania  naturalnych zlewni ścieków z dzielnicy Łubowiec, Dąbrowa Narodowa i Osiedle Stałe. Na ten cel wodociągi otrzymały kolejne milionowe wsparcie z Unii Europejskiej.  

- Planowana przez Grupę Tauron inwestycja związana z budową nowego bloku energetycznego, prawidłowe zagospodarowanie ścieków i wód opadowych w sposób kontrolowany, eliminacja zjawisk lokalnych podtopień budynków, to główne argumenty skłaniające do podjęcia zdecydowanych prac modernizacyjnych na tej pompowni - wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - Kolejnym argumentem, który przyspieszył działania inwestycyjne Siłowni II, był udział Spółki wodociągowej w konkursie, który zaowocował faktem, że II faza Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna" została rozszerzona m.in. właśnie o powyższe zadanie. Oznacza to, że remont Siłowni II został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowana modernizacja Siłowni II rozpoczęła się początkiem 2015 roku. Swoim zakresem obejmuje m.in. wymianę sieci technicznej, zagospodarowanie i oświetlenie terenu, przebudowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę zbiornika retencyjnego, stworzenie dwóch stanowisk dla samochodów asenizacyjnych dowożących ścieki z nieskanalizowanych terenów miasta oraz rozbudowę obiektu o zaplecze socjalne dla obsługi.

Wartość umowna zadania to ponad 3,3 mln zł netto. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 listopad 2015 r. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w przetargu firma MIKO-Tech z Łazisk Górnych.
Wartość II Fazy Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna", to ponad 72 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wynosi ponad 36 mln zł. Oprócz Siłowni, faza II została także rozszerzona o obecnie realizowane prace remontowe na osiedlu Stałym - wymiana 4 km sieci wodociągowej oraz 3,4 km sieci kanalizacyjnej za ponad 3 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.