Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rzecznik Konsumentów radzi - Dziecko jako konsument

9 czerwca 2015, 10:00

fot.Fotolia.com

fot.Fotolia.com

We współczesnej gospodarce rynkowej konsumenci stają się jednymi z najważniejszych podmiotów rynku. Rozwój technik sprzedaży oraz samego rynku, a przede wszystkim obecna sytuacja określana jako "rynek konsumenta" powodują, że konsumentem coraz częściej stają się osoby niepełnoletnie. Dzieci nie tylko dysponują własnym kieszonkowym, ale również coraz aktywniej uczestniczą w decyzjach handlowych swojej rodziny.

Zgodnie z treścią przepisu art. 22 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wynika z tego, że również dziecko może być uznane za konsumenta. Atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna, czyli zdolność do bycia podmiotem praw lub obowiązków o charakterze cywilnoprawnym.

Z kolei zgodnie z treścią przepisu art. 12 Kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych m. in. osoby, które nie ukończyły lat trzynastu. Oznacza to, że dziecko poniżej 13 r. ż. nie może samodzielnie składać oświadczeń woli, w tym zawierać umów czy dokonywać czynności prawokształtujących.

Osoba małoletnia, która nie ma ukończonych 13 lat, może stać się posiadaczem rachunku oszczędnościowego, jeżeli w jej imieniu stosowną umowę z bankiem zawrze jej przedstawiciel ustawowy, natomiast po ukończeniu 13 lat małoletni może zawrzeć samodzielnie taką umowę, z tym, że ważność umowy uzależniona jest od jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. Jako posiadacz rachunku bankowego może takie dziecko posługiwać się np. kartą płatniczą.

Aby osoba bez zdolności do czynności prawnych mogła uczestniczyć w obrocie prawnym musi być należycie reprezentowana. Wg. treści art. 98 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletniości, tj. wieku 18 lat.