Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

26 czerwca 2015, 09:39

We wrześniu 2016 roku w Jaworznie powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W wyniku zmian pod jedną nazwą będą działały trzy placówki oświatowe  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz Technikum Energetyczne.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest formą zespołu szkół ustanowioną niedawno w polskim systemie oświaty. Łączy ono w jeden organizm szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W styczniu bieżącego roku, na spotkaniu Śląskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami samorządów poświęconym szkolnictwu zawodowemu rekomendowano tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wskazano również na otwierające się możliwości pozyskiwania dla takich centrów środków zewnętrznych.

Centrum stwarza w perspektywie możliwość utworzenia w Jaworznie silnej, miejskiej jednostki oświatowej, o dużym potencjale organizacyjnym, kadrowym i materialno-technicznym, działającej w kilku obszarach, szczególnie w obszarze kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego, tworzenie optymalnych warunków nauki uczniów, przyszłych,  odpowiednio i wysokowykwalifikowanych pracowników technicznych, to potrzeba obecnych czasów.

- Optymalnym miejscem do utworzenia Centrum w Jaworznie jest obiekt szkolny, przy ulicy Promiennej 65, w którym, od 2012 r. funkcjonują trzy, organizacyjnie samodzielne, miejskie jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz Technikum Energetyczne - tłumaczy odpowiedzialny za oświatę Zastępca Prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Wszystkie prowadzą od wielu lat kształcenie zawodowe.

Połączenie szkół wchodzących w skład zespołów i Technikum Energetyczne właśnie w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego gwarantuje pozostawienie Technikum Energetycznego oraz wszystkich szkół wchodzących w skład obydwu zespołów, w tym Technikum nr 5 (zwanego „Darwinem”) oraz Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego (górniczego) jako odrębnych jednostek pedagogicznych, funkcjonujących w ramach organizacyjnych Centrum.

- Wskutek tego typu działań nie ma konieczności likwidacji jakiejkolwiek ze szkół i przenoszenia kształcenia zawodów, a tym samym uczniów i nauczycieli, między szkołami. Reorganizacja nie będzie więc przyczyną spadku liczby godzin zajęć, nie wpłynie tym samym negatywnie na poziom zatrudnienia kadry pedagogicznej – dodaje Tadeusz Kaczmarek. - Nie spowoduje również, zmniejszenia zadań o charakterze administracyjno – obsługowym, w konsekwencji pozostawi obecny wymiar zatrudnienia pracowników tego obszaru działalności jednostki oświatowej. Szkoły zachowają swoje numery, nazwy, tradycje, strukturę organizacyjną (kształcone zawody), oddziały i wypracowane formy współpracy z przedsiębiorstwami.

Zastępca prezydenta zaprosił do rozmów w sprawie przeanalizowania zamiaru utworzenia Centrum dyrektorów jednostek zlokalizowanych w budynku szkolnym przy ul. Promiennej 65, przedstawicieli rad pedagogicznych jednostek, zakładowych organizacji nauczycielskich związków zawodowych to jest Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, szefów miejskich struktur tych związków oraz przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej.

W sumie odbyło się pięć spotkań, na których rozpatrywano wszystkie aspekty związane z tworzeniem i późniejszym funkcjonowaniem Centrum, w szczególności aspekty  prawne, dotyczące struktury organizacyjnej, uczniów, nauczycieli, pracowników placówek oraz bazy lokalowej i materialno - technicznej, widziane w kontekście aktualnej sytuacji, zadań stojących przed Centrum i celu jaki zamierza się osiągnąć. W ramach konsultacji zorganizowano wizytę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach, które funkcjonuje od 1 września 2014 r. W wizycie, oprócz Zastępcy Prezydenta uczestniczyli dyrektorzy, przewodnicząca Komisji Edukacji oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z procesem tworzenia gliwickiego Centrum, zastosowanymi w nim rozwiązaniami organizacyjnymi oraz planami na przyszłość.

W rezultacie prowadzonych podczas spotkań rozmów oraz będących ich konsekwencją rozważań i dyskusji w szkołach, zostały podjęte przez rady pedagogiczne trzy uchwały obydwu zespołów oraz Technikum Energetycznego, pozytywnie opiniujące działania zmierzające do utworzenia z dniem 1 września 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. zaakceptowany został harmonogram przedsięwzięć związanych z tworzeniem Centrum, który realizowany będzie od początku  nowego roku szkolnego.

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie kampania informacyjna skierowana do zainteresowanych środowisk i podmiotów,  następnie przygotowane będą stosowne uchwały, które trafią pod obrady Rady Miejskiej. Po podjęciu uchwał i formalnym utworzeniu Centrum, Prezydent powoła jego dyrektora wyłonionego w drodze postępowania konkursowego, który przygotuje we współpracy z dyrektorami jednostek z ul. Promiennej i Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego projekt organizacji Centrum na rok szkolny 2016/2017 i przedłoży do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta. Następnie przygotowane zostaną dokumenty związane z reorganizacją dotyczące uczniów, pracowników, dokumentacji szkolnej oraz  majątku. Równolegle, w terminach określonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, szkoły przeprowadzą samodzielnie nabór do klasy I na rok szkolny 2016/2017. Ostateczny kształt organizacji Centrum określony zostanie do końca sierpnia 2016 r., tak jak w przypadku każdej innej miejskiej jednostki oświatowej, w tzw. aneksie ”0”, który podlegał będzie zatwierdzeniu przez Prezydenta.

***

W 2013 r. dokonana została reorganizacja dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych razem funkcjonujących w obiekcie szkolnym przy ul. Północnej 9a,  polegająca na połączeniu ich w jeden zespół. Należy podkreślić, że w jej trakcie   przeniesiono kształcenie zawodów z jednej szkoły do drugiej, co w żaden sposób nie odbiło się to na sytuacji uczniów. Mimo wprowadzonych zmian nadal uczyli się tych samych zawodów, w tych samych zespołach klasowych, w tych samych salach lekcyjnych i pracowniach i z tymi samymi nauczycielami. Również, jeśli chodzi o pracowników, nie zaistniał ani jeden przypadek utraty pracy z przyczyny po stronie przeprowadzonej reorganizacji.