Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe zasady dot. wycinki drzew

21 sierpnia 2015, 11:53

28 sierpnia br. w życie wejdą nowe  przepisy w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, poprawa jakości nowych nasadzeń, obowiązek zachowania drzew do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz kary pieniężne za znaczną redukcję koron drzew - to tylko cześć zmian wprowadzonych ustawą.

Zmiany w systemie ochrony zadrzewień zostały przygotowane w oparciu m.in. o opracowanie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W 2013 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła debatę nad propozycją nowych regulacji, w której uczestniczyły środowiska naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Ustawa wprowadziła nową metodę obliczania opłat za usuwane drzewa, odzwierciedlającą koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację, np. tereny wiejskie i zurbanizowane. Dla przykładu opłata za usunięcie świerka pospolitego o obwodzie 100 cm (na wysokości 130 cm), rosnącego na terenie zieleni (np. w parku) wyniesie ok. 9600 zł, podczas gdy obecnie wynosi ok. 18.000 zł. Osoby fizyczne nie poniosą opłat, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niebawem wydane zostanie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska precyzujące wysokość opłat. Zgodnie z przepisem przejściowym, do czasu wydania nowego rozporządzenia będą stosowane dotychczasowe stawki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany dotyczące zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu:

  • określone zostały wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegać będą obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. Obwody te wyniosą na wysokości 5 cm: 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Są to średnie obwody drzew 10-letnich;
  • nie będzie już wymagane zezwolenie na usuwanie m.in.: krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr drzew (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy), oraz drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych.
  • zniesiony został także obowiązek uzyskania zgody na  usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku dużych spółdzielni spełnienie tego wymogu często było bardzo czasochłonne i skomplikowane. Za to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w sprawie. W ten sposób społeczeństwo zyska nowy instrument w zarządzaniu zielenią na terenie zamieszkiwanych przez nich osiedli;
  • w znowelizowanej ustawie zwiększona została także ochrona zadrzewień przed niepotrzebną wycinką, w sytuacji gdy inwestycja nie jest realizowana, np. ze względów finansowych. Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. gdy inwestor uzyska już pozwolenie na budowę lub rozbiórkę;

Zgodnie z literą ustawy marszałek województwa stał się nowym organem właściwym do wydawania zezwoleń w przypadku nieruchomości należących do miast na prawach powiatu, co dotyczy 66 miast. W ten sposób, niezależny organ będzie wydawać zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładać kary w tym zakresie.

Nowe wzory wniosków

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przygotował nowy wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów oraz informację o wymaganych załącznikach do wniosku w wersji ogólnej oraz dla:

  • osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • przedsiębiorców i właścicieli sieci.Od piątku ,

28 sierpnia wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów przyjmowane są wyłącznie na nowych wzorach.