Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Za porządek odpowiedzialny - administrator

14 stycznia 2016, 11:06

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami administratorzy budynków mają za zadanie wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsca przeznaczone do ustawienia kontenerów na odpady zmieszane i pojemników do segregacji odpadów. Natomiast obowiązkiem MZNK jest wyposażenie przygotowanych stanowisk w pojemniki na odpady.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, właściciel nieruchomości jest również zobowiązany utrzymywać w czystości miejsce, w którym ustawione są pojemniki na odpady komunalne.

- Firma wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych w Gminie Jaworzno jest zobligowana do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych zalegających na stanowiskach kontenerowych powstałych w wyniku przepełnienia kontenerów lub powstałych w związku z realizacją usługi odbioru i zagospodarowania odpadów - tłumaczy Zbigniew Krepel, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. -  MZNK na bieżąco kontroluje czy firma obsługująca nasze miasto wywiązuje się z powierzonych zadań i w razie potrzeby przekazuje uwagi do wykonawcy.

Odpady komunalne gromadzone przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej odbierane są zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem, a w przypadku stanowisk kontenerowych użytkowanych przez dużą liczbę mieszkańców odbiór realizowany jest codziennie.

- Prosimy zatem mieszkańców zabudowy wielorodzinnej o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących stanu technicznego i czystości stanowisk kontenerowych do właściwych spółdzielni mieszkaniowych lub zarządców nieruchomości – dodaje Zbigniew Krepel.