Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Relacja z sesji Rady Miejskiej

28 stycznia 2016, 08:54

Relacja z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej dostępna jest zarówno w wersji TEKSTOWEJ, jak i w wersji VIDEO.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie za 2015 r.
 4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2015 r.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2015 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy ulicy Wiesława Zasłonki.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy rtm. Witolda Pileckiego.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy ks. Juliana Bajera.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy ulicy Andrzeja Struga na ulica Struga.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa II" w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.98.2015, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąb" w Jaworznie - etap I.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 22. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Interpelacje i wnioski radnych.
 24. Wnioski mieszkańców.