Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

21 marca 2016, 12:34

W środę, 30 marca o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 25 puntów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Markowi Nowakowi.
 4. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.
  - niepełnosprawność,
  - wykluczenie społeczne,
  - bezdomność,
  - eksmisja,
  - powiatowy program rozwoju,
  - organizator pieczy zastępczej,
  - gminny program,
  - przemoc.
 5. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2015 rok:
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  - Dom Pomocy Społecznej
  - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
  - Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dobry Dom"
  - Ognisko Wychowawcze
  - Jadłodajnia Miejska
 6. Sprawozdanie z  realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2015 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2016 roku.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2016 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia woli powierzenia PKM Sp. z o. o. w Jaworznie jako operatorowi wewnętrznemu realizacji świadczenia usług użyteczności publicznej polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno z zakresu transportu zbiorowego.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2016 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.25.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XVI/237/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa II" w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jan Kanty - zachód" w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowego terenu górniczego "Byczyna" Zakładu Górniczo-Energetycznego "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o. o. w Jaworznie w granicach administracyjnych Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosina" w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 24. Interpelacje i wnioski radnych.
 25. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.