Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nabór do służby wojskowej

21 września 2016, 12:44

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej na rok 2017. Oferta dotyczy mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz kobiet - ochotniczek.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz taka, która ukończyła osiemnaście lat. Preferowane będą osoby posiadające prawo jazdy kat. "C" i "C+E".

Powołana osoba musi również posiadać odpowiednie wykształcenie:

  • wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
  • średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
  • gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i stomatologiczną, miesięczne uposażenie zasadnicze oraz ubezpieczenie emerytalne. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się również do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w Siłach Zbrojnych można uzyskać pod nr telefonu 261 124 834, 261 124 832 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, ul. Francuska 30, pokój nr 1.

Obrazek