Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

W mieście trwają prace nad wdrożeniem reformy edukacji

2 lutego 2017, 17:00

Spotkanie konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta ws wdrożenia reformy oświaty w mieście.

Spotkanie konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta ws wdrożenia reformy oświaty w mieście.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w życie wejdzie reforma ustroju szkolnego. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej - 31 stycznia, Prezydent poinformował o prowadzonych konsultacjach oraz dalszych działaniach Gminy przy wdrażaniu ustawy Prawo Oświatowe. W  rozmowy włączane są kolejne środowiska, w minioną środę swoje zdanie mogli wyrazić również członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.

Prace nad opracowaniem zmian i wdrożeniem nowego ustroju szkolnego trwają już od ubiegłego roku. W pierwszej kolejności przeanalizowane zostały dane dotyczące bazy lokalowej szkół, liczby oddziałów i uczniów pod kątem poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań. Równocześnie cały czas prowadzone są konsultacje z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, a także dyrektorami części szkół, podczas których analizowane są propozycje konkretnych rozwiązań. Jednocześnie, mając na uwadze fakt znaczenia opinii kuratora oświaty w sprawie nowego ustroju szkolnego, prowadzimy rozmowy z jego przedstawicielami - zarówno w Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu, jak i bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

27 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, która została poświęcona wdrażaniu reformy edukacji przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. W czasie spotkania omówiony został m.in. aktualny stan wdrażania reformy edukacji i zmian w przepisach oświatowych.

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie, w środę, 1 lutego odbyło się spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Jaworzna. W czasie konsultacji młodzież z zainteresowaniem zapoznała się z planowanymi zmianami i wyraziła zrozumienie dla zaproponowanych rozwiązań.

Jest to kolejny etap konsultacji prowadzonych w naszych mieście dotyczących wprowadzenia reformy oświatowej w życie. Głos uczniów to ważny element w tej dyskusji, dlatego o zdanie zapytałem przedstawicieli młodzieży zrzeszonych w nowym składzie Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Po przedstawieniu obecnego stanu przygotowania oraz planu przyszłej sieci szkół, młodzież wyraziła zrozumienie wobec planowanych zmian i z zainteresowaniem wysłuchała naszych argumentów. W dalszym ciągu pozostajemy otwarci na dyskusję” - tłumaczy Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie

Już w piątek, 10 lutego o godzinie 14.30 odbędzie się również posiedzenie Komisji Edukacji pod przewodnictwem Ewy Zuber, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy radni oraz władze miasta. W czasie posiedzenia omówiony zostanie stan przygotowań miasta do wdrożenia reformy oświaty.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w życie wejdzie reforma ustroju szkolnego. Sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum zostanie zastąpione ośmioletnią szkołą podstawową, a gimnazja wygasną ostatecznie 31 sierpnia 2019 r.  Wydłuży się czas nauki w liceach i technikach. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą Prawo Oświatowe, gimnazja mogą być przekształcone m.in. w szkoły podstawowe lub do nich włączone. W związku z tym Rada Miejska zobowiązana jest - do 31 marca 2017 r. - ustalić w formie uchwały plan sieci publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta, a także granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r.; plan sieci publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., a także projekt planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz granice ich obwodów od 1 września 2019 r. Pierwsze dwa plany mają charakter przejściowy, dostosowujący sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Sieć szkół to inaczej wykaz szkół danego typu z określeniem miejsca ich lokalizacji. Warunkiem podjęcia uchwał w sprawie tych planów jest ustawowy obowiązek przekazania ich projektów do zaopiniowania kuratorowi oświaty oraz związkom zawodowym, które mają 21 dni na wydanie opinii.

Termin podjęcia uchwały w sprawie nowego planu sieci szkół i granic obwodów szkolnych upływa 31 marca bieżącego roku. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że do podjęcia uchwały niezbędna jest pozytywna opinia kuratora oświaty. Uznając, że uchwała prawdopodobnie zostanie przedłożona do głosowania w czasie marcowej sesji Rady Miejskiej, ostateczny projekt musi być gotowy i przesłany do zaopiniowania najpóźniej początkiem marca. Pozostaje zatem niespełna miesiąc na konsultacje.

***

Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna jest apolitycznym organem reprezentującym młodzież zamieszkałą na terenie Jaworzna. Ma ona charakter opiniująco-konsultacyjny, a podstawą jej działalności jest praca społeczna Radnych. Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna została powołana uchwałą Rady Miejskiej z 26 czerwca 2014 r.
 

ObrazekObrazek