Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

21 marca 2017, 11:14

W czwartek, 30 marca br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 21 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.
 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020".
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017 - 2020.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.
 19. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 20. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.