Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

19 kwietnia 2017, 11:42

Sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 r.

Sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 r.

W czwartek, 27 kwietnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 179 o pow. 4312 m2 obr. geod. 1024 m. Jaworzna.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.