Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podsekretarz Stanu z wizytą w Jaworznie

15 maja 2017, 14:02

Podsekretarz Stanu z wizytą w Jaworznie

Podsekretarz Stanu z wizytą w Jaworznie

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przewodniczący Zespołu do spraw terenów zdegradowanych - Sławomir Mazurek, wizytował w piątek, 12 maja br. tereny skażone przez zakłady chemiczne w dolinie potoku Wąwolnica. Celem spotkania było bezpośrednie zapoznanie się ze stanem jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce.

Zespół do spraw terenów zdegradowanych powołany został zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 października 2016 r. Do jego zakresu działania należy analiza i przedstawianie propozycji rozwiązań prawno-organizacyjnych, które umożliwia rozwiązanie największych problemów środowiskowych Polski, wynikających z historycznych zaszłości – zanieczyszczeń po Zakładach Chemicznych w Jaworznie, Tarnowskich Górach i Bydgoszczy.

Spotkanie w Jaworznie było następstwem marcowego posiedzenia Zespołu w Warszawie, na którym Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek przedstawił problemy środowiskowe wynikające z historycznej działalności Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A. w Jaworznie, w tym m.in. informacje o instytucjonalnych, prawnych i finansowych przeszkodach, jakie Jaworzno napotyka przy rozwiązywaniu problemu terenów zdegradowanych w dolinie potoku Wąwolnica.

***

Należy przypomnieć, że problem oddziaływania na środowisko składowisk odpadów niebezpiecznych jest jednym z największych problemów środowiskowych w Europie. Przez dziesięciolecia (od 1921 r.) na terenie miasta Jaworzna produkowano środki ochrony roślin, w tym DDT i lindan, a odpady lokowano w dolinie potoku Wąwolnica. Do tej pory zinwentaryzowano tam ponad 200 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych, a wśród nich trwałe zanieczyszczenia organiczne, między innymi pestycydy, których produkcji i użytkowania zakazuje Konwencja Sztokholmska. Odcieki z miejsc ich deponowania bezpośrednio zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Skala problemu zanieczyszczenia jest ogromna, o czym świadczy fakt, że obszar ten znalazł się wśród czterech szczególnie groźnych dla Bałtyku źródeł zanieczyszczeń przemysłowych Programu Działań na Rzecz Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego w ramach Komisji Helsińskiej.

Od wielu lat przedstawiciele Miasta Jaworzna próbują zaangażować władze centralne do podjęcia działań w celu opracowania narzędzi prawnych umożliwiających rozwiązywanie szczególnie trudnych i skomplikowanych problemów związanych ze składowaniem odpadów niebezpiecznych powstałych przed transformacją ustrojową. Po raz pierwszy, także dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Starzyckiego, nad problemem pochyliło się Ministerstwo Środowiska. Prace zespołu pozwalają mieć nadzieję, że możliwe będzie przeprowadzenie działań naprawczych.
 

Obrazek