Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszył nabór do klas pierwszych

1 marca 2018, 09:32

Ruszył nabór do klas pierwszych

Ruszył nabór do klas pierwszych

Od 1 do 16 marca br. trwa składanie wniosków o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Jaworzna pierwszoklasiści będą się uczyć w  dwudziestu dwóch szkołach podstawowych. W tym roku rodzice będą składać wnioski w formie elektronicznej, następnie wydrukowane i podpisane będzie trzeba dostarczyć do wybranych placówek oświatowych.

Dzisiaj (1 marca br.) ruszył elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych w Jaworznie. Rodzic/opiekun prawny loguje się na stronie  www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl  w nieprzekraczalnym terminie  do 16 marca 2018. Następnie, należy złożyć w sekretariacie szkoły do 16 marca 2018 r. wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dokumenty: zgłoszenie ucznia do klasy 1 dla dzieci z obwodu lub wniosek o przyjęcie do klasy 1 dla dzieci spoza obwodu (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych).

Od dnia 1 września 2017 r. w Jaworznie funkcjonują dwadzieścia dwie szkoły podstawowe. Szczegółowa informacja dotycząca obwodów poszczególnych szkół, czyli plan sieci szkół podstawowych w Jaworznie, jest dostępna w każdym miejskim przedszkolu, miejskiej szkole podstawowej, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego (ul. Dwornickiego 5) oraz na miejskiej stronie internetowej.

Nabór uczniów do klasy I odbywa się na tych samych zasadach do wszystkich dwudziestu dwóch szkół. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

***

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2018/2019, mieszkających poza obwodem danej szkoły:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 marca 2018 r., od godz. 8:00
 -
 16 marca 2018 marca, do godz. 15:00
7 maja 2018 r.
od godz. 8.00
-
18 maja 2018 r.
do godz. 15.00
2. Zamknięcie naboru do oddziału sportowego
w szkole podstawowej
do 12 marca 2018 r.
godz. 15.00
 
do 10 maja 2018 r.
godz. 15.00
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w szkole podstawowej 13 marca 2018 r. 11 maja 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości wyników prób prawności fizycznej 14 marca 2018 r. 14 maja 2018 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20 marca 2018 r.
godz. 15.00
18 maja 2018 r.
godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 kwietnia 2018 r.
godz. 9.00
21 maja 2018 r.
godz. 9.00
7. Potwierdzenie przez rodzica   kandydata woli przyjęcia 4 kwietnia 2018r. godz. 9:00 - 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00

 21 maja 2018 r. od godz. 8:00 - 23 maja 2018 r. do godz. 15:00