Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe okręgi wyborcze przyjęte

27 marca 2018, 10:44

Radni Rady Miejskiej przyjęli zmianę okręgów wyborczych. Końcem stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która między innymi znacząco zmieniła przepisy Kodeksu wyborczego. Po przyjęciu uchwały w Jaworznie będą funkcjonować cztery okręgi wyborcze. 

Zgodnie z art. 12 ust.1 cyt. ustawy wszystkie rady gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze – w terminie 60 dni od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. W obecnym stanie prawnym podziału na okręgi wyborcze dokonuje jesz cze rada gminy na wniosek prezydenta miasta, natomiast od 1 stycznia 2019 r. podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz zmian w tym podziale będzie dokonywał komisarz wyborczy. Zgodnie z nowelą przepisów Kodeksu wyborczego dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Przed zmianą przepisów Kodeksu – w miastach na prawach powiatu – w okręgu wyborczym wybieranych było od 5 do 10 radnych.

Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a w miastach na prawach powiatu także ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Liczba wybieranych radnych w Jaworznie to 23. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, dlatego też przyjęto stan na 31 grudnia 2017 r. tj. 88 026 mieszkańców. Norma przedstawicielska dla Rady Miejskiej w Jaworznie wynosi 3827,22.

Aktualny podział na okręgi, ustalony uchwałą Nr XXV/362/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 października 2012 r.  w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zmienionej częściowo uchwałą  Nr XLV/599/2014 z dnia 28 marca 2014 r., wyodrębnia w mieście 3 okręgi wyborcze - jeden 10-mandatowy, jeden 7-mandatowy i jeden 6-mandatowy.

Projekt podziału miasta na okręgi wyborcze zakłada utworzenie 4 wielomandatowych okręgów wyborczych.

Wyliczoną normę przedstawicielstwa, z uwzględnieniem proponowanego podziału na okręgi, przedstawia poniższe zestawienie:  

 
Liczba mieszkańców
Liczba mandatów
m. Jaworzno 88026 23
Okręg wyborczy Nr 1 31995 8
Okręg wyborczy Nr 2 20565 5
Okręg wyborczy Nr 3 17827 5
Okręg wyborczy Nr 4 17639 5

Ustalone cztery okręgi wyborcze obejmują:
Okręg 1 (ośmiomandatowy): Śródmieście (okolice Rynku Głównego, Pańska Góra, Skałka), Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory;
Okręg 2 (pięciomandatowy): Śródmieście (Osiedle Tadeusza Kościuszki, Osiedle Górnicze), Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta, Azot;
Okręg 3 (pięciomandatowy): Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Cieżkowice, Jeziorki;
Okręg 4 (pięciomandatowy): Osiedle Stałe, Osiedle Cegielniana, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka.

Projekt uchwały uwzględnia również nowo powstałe ulice oraz zmiany jakie nastąpiły w nazewnictwie ulic od czasu ostatniej uchwały podejmowanej przez Radę w tym przedmiocie w marcu 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Katowicach nie zgłosił uwag do projektu uchwały oraz dokonanego wyliczenia norm przedstawicielstwa w okręgach wyborczych zawartych w projekcie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze przesłanym przez Prezydenta Miasta Jaworzna.