Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Usuwanie azbestu - trwa nabór wniosków

19 lutego 2019, 20:36

Usuwanie azbestu - trwa nabór wniosków

Usuwanie azbestu - trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2019 roku", które realizowane będzie w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku".

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2019 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  2. usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: czerwiec - sierpień 2019 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Plac Górników 5 - Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie od 4 do 28 lutego 2019 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2019 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Likwidacja odpadów zawierających azbest) oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 61 81 675.

UWAGA: Warunkiem realizacji programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Miasta Jaworzna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.