Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2020: Projekt uchwały trafi na marcową sesję

5 marca 2019, 16:03

Projekt uchwały JBO 2020 trafi na marcową sesję

Projekt uchwały JBO 2020 trafi na marcową sesję

W ramach siódmej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego jaworznianie będą mieli do rozdysponowania kwotę 2,8 mln zł. Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta zaakceptowało zaproponowany i wcześniej wypracowany wspólnie z mieszkańcami model JBO. Projekt uchwały już w marcu trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w tworzenie nowej procedury budżetu obywatelskiego. Za nami wiele spotkań, dyskusji i wniosków, które kolejny raz stanowiły podstawę nowych regulacji JBO.
Na zadania realizowane w ramach siódmej edycji budżetu obywatelskiego przeznaczona zostanie kwota 2,8 mln zł tj.: 0,5% wydatków gminy za 2018 r. zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, które wyniosło 2 737 511,00 zł. Finalnie na realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przewidziano kwotę 2,2 mln zł - jednak projekty nieinwestycyjne będą mogły mieć wartość nie większą niż 200 tys. zł. Natomiast na realizację projektów związanych z modernizacją i rozbudową istniejących obiektów przeznaczone zostanie 600 tys. zł. Maksymalna wartość zadań w tej puli nie może przekroczyć 10% jej wielkości, czyli 60 tys. zł.

Pozostałe propozycje pozostają bez zmian. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych - pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu - 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Zmienia się minimalna liczba poparcia wniosku oraz minimalna liczba głosów oddanych na zadanie w głosowaniu do 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

Jeżeli projekt uchwały zaakceptowany zostanie przez radnych podczas marcowej sesji Rady Miasta, już w kwietniu możliwa będzie realizacja kolejnych etapów JBO. W kwietniu ruszy akcja informacyjno - edukacyjna, podczas której omówione zostaną szczegółowo przyjęte w uchwale założenia. Na przełomie kwietnia i maja mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO. Następnie, po okresie weryfikacji złożonych wniosków, zorganizowane zostanie głosowanie, podczas którego jaworznianie wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w 2020 r.

Do pobrania:

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl