Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2020: Wnioski po ocenie formalnej

6 czerwca 2019, 09:19

Wnioski po ocenie formalnej

Wnioski po ocenie formalnej

Podczas posiedzenia, które odbyło się 5 czerwca br., Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 44 wnioski. W wyniku oceny ustalono, że 42 wnioski spełniają wymagania formalne, w tym 6 wniosków wymaga uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawców. Natomiast 2 wnioski zostały odrzucone. Ocena wniosków zarówno formalna, jak i merytoryczna dokonywana jest według kart weryfikacyjnych oceny projektu.

Na etapie oceny formalnej sprawdzane jest między innymi:

 • czy wniosek został sporządzony wg określonego wzoru,
 • czy złożony był we właściwym miejscu i terminie,
 • czy podano dane wnioskodawcy i czy dane te są prawidłowe po uwzględnieniu weryfikacji z ewid. ludności,
 • czy wnioskodawca wskazał prawidłową liczbę partnerów,
 • czy wskazano nazwę zadania i lokalizację,
 • czy uzupełniono opis i uzasadnienie do projektu,
 • czy podane zostały szacunkowe koszty zadania,
 • czy koszty mieszczą się w puli przewidzianej dla danej kategorii zadań,
 • czy wskazany został tytuł prawny do nieruchomości,
 • czy załączone zostało oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu,
 • czy lista osób popierających zawiera wymagane minimum, po uwzględnieniu weryfikacji z ewidencją ludności,
 • czy wniosek zawiera podpis wnioskodawcy, itp.

Wnioski przechodzą 2 stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do kolejnego etapu, którym jest głosowanie (29 lipca-19 sierpnia).

Do pobrania:

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl