Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

11 czerwca 2019, 09:55

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

We wtorek, 18 czerwca br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 22 punkty.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2030.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2018 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2018 rok.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2018 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2018 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Jaworzna".
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Kołłątaja.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu nazwy XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.
 20. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 21. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.