Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

18 czerwca 2019, 12:22

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami

Po dokonaniu analiz i oceny sytuacji na rynku, cena za śmieci musi wzrosnąć również w Jaworznie. Bezpośrednia przyczyna to - niezależne od Gminy, wyższe koszty składowania i zagospodarowania odpadów, jak również niewystarczający poziom ich segregowania. Nowa taryfa w planowanych kwotach wynoszących 22 zł od osoby za odpady segregowane, oraz 43 zł (od osoby) za niesegregowane, będzie obowiązywać od 1 lipca br.

Uchwały podnoszące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od początku roku są systematycznie wprowadzane w polskich samorządach. Ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki sposób, by ten "sam się finansował", co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Całkowite koszty odbioru, transportu i utylizacji śmieci ponoszą więc sami mieszkańcy. Niestety z roku na rok notowany jest wyraźny wzrost kosztów funkcjonowania systemu, na który wpływ mają m.in. wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, niska jakość selektywnej zbiórki, a przede wszystkim niezależny od gmin, wzrost opłaty "za korzystanie ze środowiska". Za każdą odprowadzaną tonę odpadów i każdą kolejną, cena rośnie: w 2017 roku opłata ta wynosiła 120,76 zł, w 2018 roku 140,00 zł, w 2019 roku 170,00 zł. Natomiast w 2020 roku za składowanie jednej tony odpadów trzeba będzie zapłacić aż 270,00 zł!

Przygotowując się do wprowadzenia nowej taryfy, Urząd Miejski podjął działania mające na celu zweryfikowanie prawidłowości składania złożonych przez mieszkańców deklaracji. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wynika, że liczba faktycznie złożonych deklaracji i odprowadzających opłaty jest istotnie mniejsza niż liczba osób zameldowanych w mieście.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w mieście nadal występuje bardzo niski poziom segregacji odpadów przez co generowana jest duża ilość odpadów zmieszanych, Gmina zmuszona jest podnieść ceny za ich odbiór. W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny planowana podwyżka wyniesie 7 zł od osoby (z 15 zł na 22 zł). Natomiast wywóz niesegregowanych śmieci wzrośnie z 29 zł na 43 zł (czyli 14 zł więcej od osoby). Proporcjonalnie wzrosną stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Pomimo akcji edukacyjnych, informacji i instrukcji, nadal dużym problemem jest niska jakość selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców Jaworzna. Ze złożonych deklaracji wynika, że 99,5 proc. mieszkańców i 84,5 proc. firm segreguje odpady. Jednak, jak wynika z danych Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie, dokąd zwożone są odpady z jaworznickich gospodarstw, tylko 30,5% odpadów jest prawidłowo selektywnie oddzielona od odpadów zmieszanych.

Z prowadzonych od ubiegłego roku kontroli stanowisk kontenerowych wynika, że śmieci nie są odpowiednio segregowane - te przeznaczone do dalszego odzysku złożone są w kontenerach na odpady zmieszane, natomiast pojemniki przeznaczone do segregacji zapełnione są frakcjami odpadów, które nie powinny znaleźć się w poszczególnych pojemnikach. Niestety: im więcej frakcji odpadów zmieszanych, tym większy koszt ich odbioru i składowania.

Na każdą gminę nałożone są wskaźniki segregacji odpadów, w przypadku ich niespełnienia, na miasto zostanie nałożona kara administracyjna. W związku z tym planowane są dalsze kontrole na stanowiskach kontenerowych posadowionych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w celu weryfikacji poprawności segregowania odpadów przez mieszkańców. W dalszym ciągu szczegółowo będą również sprawdzane deklaracje złożone przez mieszkańców.

Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przegłosowali podczas dzisiejszej sesji radni.