Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

2 marca rusza nabór do przedszkoli

27 lutego 2020, 10:41

Rusza nabór do przedszkoli

Rusza nabór do przedszkoli

Zbliża się czas naboru do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2020/2021. Jak złożyć wniosek? Kiedy upływa termin dostarczenia dokumentów? Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie przygotował wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedszkolnych naborów w sześciu krokach.

Krok 1 - Wybór przedszkola

Dokonując wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą jaworznickich przedszkoli. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie podana na stronach internetowych placówek 28 lutego 2020 r.

Krok 2 - Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

 1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu: deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do 27 lutego 2020 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 2. Zapisanie dziecka do nowego przedszkola: aby zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Rodzice składają wniosek elektronicznie - logując się na stronie htps://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

W wyjątkowych sytuacjach: jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto - na jego adres e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomaga mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Wydrukowany wniosek rodzice muszą podpisać.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Termin złożenia wniosku: od 2 do 16 marca 2020 r.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Krok 3  - Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru placówka wyda potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Krok 4 - Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, tj za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Drugi etap prowadzi się jeżeli występują nadal wolne miejsca. Na tym etapie bierze się pod uwagę kryteria gminne.

Komisja rekrutacyjna podaje w dniu 31 marca 2020 r. godz. 12.00 do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Krok 5 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka w terminie do 8 kwietnia 2020 r. Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Krok 6 - Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym

Jeśli dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

***

Liczba wolnych miejsc do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 • Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Szymanowskiego 10 - 25 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 2, ul. gen. Feliksa Kamińskiego 12 - 23 miejsca
 • Przedszkole Miejskie nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 3", ul. Koszarowa 20 - 22 miejsca
 • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Wyzwolenia 4 - 38 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 5, ul. 11 Listopada 3 - 20 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. Chropaczówka 101 - 9 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Puszkina 5 - 53 miejsca
 • Przedszkole Miejskie nr 9, ul. 3 Maja 16 - 44 miejsca
 • Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Tuwima 6 - 12 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne, ul. Fredry 16 - 13 miejsc
 • Przedszkole Miejskie Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wincentego Muchy 6 - 13 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Azot 16 - 39 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 17, ul. Kościuszki 2a - 38 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Na Stoku 12 - 36 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 19, ul. Wygoda 18 - 33 miejsc (w tym 23 miejsca do grupy popołudniowej)
 • Przedszkole Miejskie nr 22 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, ul. Matejki 3 - 13 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, aktualny adres ul. Starowiejska 15, od 1 września 2020 r. nowa siedziba  ul. Czwartaków 1 - 45 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Mościckiego 21 - 25 miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 26, ul. Towarowa 61 - brak wolnych miejsc
 • Przedszkole Miejskie nr 27, al. J. Piłsudskiego 78 - 21 miejsc
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ławczana 12 - 26 miejsc
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Stefana Batorego 48 - brak wolnych miejsc
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 14, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7a - 14 miejsc
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Starowiejska 15 (wnioski należy składać w sekretariacie szkoły) - 102 miejsca
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 19, ul. Kasztanowa 33 - 5 miejsc