Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 3

30 marca 2020, 14:03

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 3/.

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje dorosłych osób, które chcą zostać wolontariuszami i pomagać seniorom, osobom samotnym i z niepełnosprawnościami, które z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potrzebują wsparcia, m.in. poprzez zakup i dostarczenie żywności, środków czystości i leków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat), akcja wolontaryjna koordynowana jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zgłaszać można się codziennie (również w weekendy) pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl.

 • W Wydziale Edukacji trwają prace nad przygotowaniem wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa celem sfinansowania zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego przekazał do Szpitala Wielospecjalistycznego certyfikowany i atestowany sprzęt zakupiony z rezerwy celowej:
  • rękawiczki nitrylowe w ilości 4000 sztuk,
  • maseczki wielorazowe w ilości 1000 sztuk,
  • maseczki jednorazowe w ilości 1500 sztuk,
  • worki na odpady medyczne 120l. w ilości 1000 sztuk.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie od 29 marca (niedziela) tymczasowo zawiesiło niektóre kursy linii 350 realizowane w niedziele i święta. Z kolei od 30 marca (poniedziałek) w związku z budową kanalizacji wyłączone z obsługi zostały przystanki: SZCZOTKI PĘTLA i DĄBROWA NARODOWA BRZOZOWA. Autobusy linii 372 będą tymczasowo kończyć i rozpoczynać kurs na przystanku DĄBROWA NARODOWA DŁUGA. Także od 30 marca (poniedziałek) w związku z tymczasowym wstrzymaniem działalności firmy Fud-Men autobusy linii 307 dotychczas obsługujące przystanki SZCZAKOWA BUKOWSKA i SZCZAKOWA BUKOWSKA PĘTLA kończą i rozpoczynają kurs na przystanku SZCZAKOWA DWORZEC PKP.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej:

 • Dobiega końca opracowanie mapy dostępnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych Gminy Miasta Jaworzna w serwisie Google Maps - nowa usługa w ramach aktywizacji gospodarczej miejskich nieruchomości.
 • Prowadzona jest akcja promocyjna sprzedaży 13 działek budowlanych w Dąbrowie Narodowej (w okolicach ul. Storczyków i Syrokomli). W związku z panującą sytuacją i stanem epidemii, zauważalny jest spadek zainteresowania zarówno ofertą inwestycyjną, jak i mieszkaniową gminy.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się telefonicznie oraz mailowo. Organizacjom pozarządowym przekazano zalecenia dot. wstrzymania działalności zwłaszcza w zakresie gromadzenia się grup ludzi. Przekazano również decyzję Prezydenta Miasta dot. braku wpływu obecnej sytuacji na rozliczenie otrzymanej dotacji w związku z wstrzymaniem i zawieszeniem zajęć.
 • Organizacjom seniorskim i charytatywnym przekazane zostały informacje o miejskiej akcji pomocowej "Zaangażuj się i Ty".

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Zakupiono sześć zestawów nagłośnieniowych z megafonami, które zostaną przekazane miejskim służbom (Straż Miejska i Ochotnicze Straże Pożarne). Zestawy będą wykorzystane do emitowania komunikatów z prośbą o pozostanie w domach.

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • Wszystkie zlecenia na materiały geodezyjne (mapy, kopie dokumentów, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów) są wykonywane, a zleceniodawcy informowani telefonicznie lub mailowo o przygotowanych dokumentach, kwotach, które należy uiścić, oraz o tym, że dokumenty zostaną wysłane pocztą lub, że w wyjątkowych wypadkach można je odebrać w budynku głównym Urzędu Miejskiego. (telefony 32 61 81 742, 32 61 81 732)
 • Zmiany w ewidencji gruntów i budynków ujawniane są na bieżąco na podstawie wpływających aktów notarialnych oraz decyzji.
 • Nie są ujawniane dane na podstawie zawiadomień z Ksiąg Wieczystych, z uwagi na opóźnienia pracy Sądu Rejonowego. (telefon 32 61 81 734)
 • Decyzje dotyczące podziałów nieruchomości są wydawane, tak jak dotychczas bez zbędnej zwłoki. (telefon 32 61 81 733)
 • Nadawanie nowych numerów dla budynków odbywa się, tak jak dotychczas bez zbędnej zwłoki. (telefon 32 61 81 733)
 • Przygotowywanie dokumentów dla geodetów odbywa się elektronicznie w większości, bez zbędnej zwłoki. (telefon 32 61 81 741)
 • Sprawdzenie operatów geodezyjnych i wydawanie materiałów sporządzonych przez geodetów jest utrudnione na konieczność
 • fizycznego dostarczenia dokumentacji, która może się składać z kilku tomów, a mapy są sporządzane w dużych formatach.
 • Część dokumentacji wysyłana jest pocztą, a część wydawana jest w budynku głównym Urzędu Miejskiego. (telefony 32 61 81 735, 32 61 81 737)

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco (wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowlanych, wydawanie zaświadczeń w sprawach budowlanych i planistycznych, wydawanie wypisów i wyrysów z planów, opiniowanie podziałów i obrotu nieruchomościami, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, udzielanie informacji telefonicznej i mailowej o sytuacji planistycznej). Ilość wniosków i spraw nie odbiega o przeciętnej ilości w tym okresie.
 • Zakończono etap prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna i skierował materiały do zaopiniowania i uzgodnień zewnętrznych.
 • Zakończono rozpatrywanie uwag do mpzp Pieczyska i rozpoczął czynności prowadzące do skierowani planu do uchwalenia.
 • Ogłoszono w BIP o złożeniu wniosku o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i rozpoczął prace.
 • Dokonano zmiany regulaminu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w celu umożliwienia pracy korespondencyjnej.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

W dniach od 27 do 29 marca br. prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 40,
 • placów zabaw - 26,
 • parków miejskich - 23.

Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania. W tym okresie zrealizowano 30 zgłoszeń mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • PSZOK (ul. Górnośląska 39) oraz punkty mobilne: Obsługa interesantów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz działalność Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dzielnicach została wstrzymana do odwołania. Odpady z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
 • Odbiór bioodpadów: Od 1 kwietnia rusza odbiór bioodpadów. Odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
 • Zabudowa wielorodzinna: Po konsultacjach z zarządcami oraz wykonawcą Konsorcjum firm AVR/Miki odpady bio z zabudowy wielorodzinnej będą odbierane zgodnie z przyjętym rozwiązaniem - w wybranych lokalizacjach na terenie miasta zostaną podstawione pojemniki na bioodpady o pojemności 5m3. Odbiór odpadów będzie się odbywać raz w tygodniu w środę. Dodatkowo w wiatach śmietnikowych umieszczone są pojemniki o poj. 120 l na odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych.
 • Likwidacja dzikich wysypisk: Wynajęta przez MZNK firma usuwa dzikie wysypiska zlokalizowane na terenach gminnych. W ramach umowy zostanie posprzątanych 7 działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska). Wykonawca ma za zadanie oczyścić wskazane działki ze wszystkich odpadów, w razie potrzeby przyciąć zieleń utrudniającą prace, wywieźć zebrane odpady i ustawić tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu.
 • Wnioski w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego: Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Ewentualne braki formalne we wnioskach będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych pod nr telefonu: 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Czytelnicy mogą prolongować dotychczas wypożyczone zbiory /zdalnie za pośrednictwem OPAC, bądź poprzez kontakt telefoniczny do działów i filii Biblioteki lub też za pomocą maili/.
 • Czytelnicy mogą korzystać z ofert e-booków udostępnianych poprzez platformę Ibook Libra i Legimi /do tej pory mamy dostępne jeszcze kody do Ibook Libra/. Od kwietnia będzie dostępnych 130 kodów do LEGIMI.
 • Tworzony jest  katalog użytecznych serwisów i linków internetowych tj. katalog bibliotek cyfrowych dokumentów zwartych i ciągłych, katalog dokumentów audiowizualnych  popularnonaukowych, serwisów szkoleniowych z różnorakich dziedzin i dyscyplin naukowych/.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Podjęto działania organizacyjne związane z przyjęciem przez urząd nowych instrumentów i rozwiązań na rzecz przedsiębiorców wynikających z tzw. "tarczy antykryzysowej".
 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy. Ilość rejestracji elektronicznych - 48 (od 16 marca br.).

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Przeprowadzenie dezynfekcji przystanku w Centrum:

 • Pozimowe zamiatanie jezdni w strefach przy wysepkach i krawężnikach.
 • Naprawa przystanku autobusowego po kolizji na ul. Moździerzowców.
 • Porządki na Rynku.
 • Usuwanie ubytków w jezdniach masą na zimno.
 • Zakończenie prac związanych z oczyszczaniem zbiornika przy GEOsferze.
 • Frezowanie pni na ul. Wiosny Ludów w Jeleniu.
 • Kontynuacja prac polegających na pielęgnacji zieleni wzdłuż pasa drogowego przy ul. Upadowej.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Zainstalowano oprogramowanie do porad wideo i szkolenie dla pracowników Poradni leczenia uzależnień i Poradni zdrowia psychicznego z udzielania porad tą drogą.
 • Zlecono zakup urządzeń wspomagających porady wideo - zestawy słuchawkowe, kamery.
 • Trwa potwierdzanie tożsamości pacjentów, którzy założyli konta w nowej aplikacji do e-rejestracji.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • W związku na planowane prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej w dniu 31.03.2020 r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy: Szczotki od nr. 38b do nr. 64 oraz od nr. 19b do nr. 33. W czasie trwania prac mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę beczkowozem.

***

RAPORT NR 2 z dnia 27 marca 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

 

 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzyma z budżetu miasta jeden milion złotych. Przekazane decyzją prezydenta pieniądze placówka będzie mogła wydać na najpotrzebniejsze obecnie środki ochronne oraz na sprzęt ratujący zdrowie i życie pacjentów.
 • Ogłoszone zostały założenia do "Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu". To propozycje rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Pakiet obejmował będzie indywidualne rozpatrywanie m.in. takich spraw gospodarczych jak:
  • Zwolnienia, ulgi i odroczenia płatności z tytułu podatku od środków transportowych, od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Wprowadzenie preferencyjnych zasad rozliczenia czynszów najmu w lokalach gminnych (bonifikaty, umorzenia, odroczenia), w przypadku decyzji najemcy o zawieszeniu działalności gospodarczej ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Zamiast egzekucji zaległych należności podatkowych, co zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, zaproponujemy grupom przedsiębiorców rozwiązania polubowne z odroczeniem płatności i spłatą ratalną.
 • Wystartowała akcja społeczna "Zaangażuj się i Ty" - polegająca na aktywizacji mieszkańców do pomocy osobom potrzebującym i starszym. W akcję włączyły się miejskie instytucje: Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydziały Urzędu Miejskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Komenda Miejska Policji.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy, pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl.
 • Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie we współpracy z jaworznickimi Wodociągami prowadzą dezynfekcję przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną. Wszystkie działania jaworznickich instytucji prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.
 • Szpital ograniczył planowe hospitalizacje z zachowaniem dostępności dla pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym lub nagłym, niekoniecznie związanym z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem  SARS-CoV-2.
   
 • W czasie trwania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jaworznie (organizowanej przez Szpital) - wprowadza się wyłącznie porady telefoniczne. Pacjencji, którzy chcieliby skorzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowtnej w Jaworznie powinni zadzwonić pod numer telefonu 32 616 35 79. Po rozmowie telefonicznej, lekarz dyżurny zadecyduje o zasadności osobistego stawienia się w tutejszej placówce (budynek ZLO Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 235).
 • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za obsługę medyczną części mieszkańców naszego miasta, nieustannie wdraża nowe procedury oraz rozszerza możliwość bezpiecznego korzystania z porad specjalistów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Spółka wdrożyła system zdalnych porad telefonicznych, dostępnych pod numerem 32 616 34 79. Od poniedziałku, 23 marca uruchomiona została strona www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja. Pod tym adresem możliwe jest zarezerwowanie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, zamówienie niezbędnych leków oraz umówienie się na zdalną wizytę. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną także wideokonsultację z wykorzystaniem komputera, tableta lub smartfona z kamerą - wysłano sms-y do 4700 pacjentów z Przychodni Kościuszko, zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Straż Miejska prowadzi kontrole na terenie miasta pod kątem przemieszczania się grup osób, w związku z czym (w dn. 26.03.2020 r.) skontrolowano:
  • placów publicznych - 8,
  • placów zabaw - 9,
  • parków miejskich - 9,
  • terenów szkół - 2.

W powyższym zakresie podjęto interwencje wobec osób - 8

 • Zamknięte dla odwiedzających zostały miejsca rekreacji i wypoczynku:
  • miejskie place zabaw - bramki zostały zamknięte, urządzenia owinięto taśmami, wywieszono stosowne informacje;
  • Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera - bramki zamknięte, wjazd zabezpieczony, wejścia zabezpieczone taśmą, powieszone informacje. Na obiekcie dyżuruje ochrona. Wjazdy na parkingi wygrodzone polami ogrodzeniowymi.
  • OWR Sosina została dodatkowo oznakowana i zagrodzona;
  • Park Gródek - umieszczone zostały informacje przy wejściach, zamknięto parkingi.
 • Komendant Państwowej Straży Pożarnej wytypował dwie jednostki OSP z terenu miasta (Osiedle Stałe oraz Jeleń) do rozwożenia żywności oraz leków osobom najbardziej potrzebującym (z brakiem możliwości przemieszczania się), w chwili obecnej trwa doposażanie tych jednostek w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej.
 • W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie dotyczącymi zamknięcia targowisk, Inspekcja wystosowała pismo dot. stosowania się do zaleceń i wytycznych w sprawie warunków sprzedaży i przestrzegania higieny w okresie stanu epidemii związanej z COVID-19. Nie ma obecnie podstaw prawnych dot. zamykania targowisk. Pismo z zaleceniami zostało przesłane przez Wydział Zdrowia do zarządców targowisk w mieście.
 • Ze względu na konieczność zamknięcia budynków bibliotek, muzeum, teatrów, orkiestr, domów kultury; jaworznickie instytucje kultury przygotowały wyjątkową ofertę, z której można skorzystać nie ruszając się z domów. W ramach akcji #UdomowionaKultura na fanpage’ach miejskich instytucji kultury udostępniane będą autorskie spektakle, koncerty, słuchowiska i audiobooki. Ale to nie wszystko! Dzięki akcji będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych i teatralnych on-line, zostać członkiem klubu filmowego, wysłuchać arcyciekawych wykładów o sztuce, czy poznać niezwykle twórcze sposoby na spędzanie czasu z dzieciakami. Wszystkie działania na bieżąco zamieszczanie są na stronach jaworznickich instytucji kultury (Teatr Sztuk w Jaworznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, "eM Band", "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury i Sportu), gdzie cyklicznie udostępniane będą kolejne wydarzenia i premiery.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
 

 • W budynku głównym Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33) funkcjonuje punkt kancelaryjny do obsługi pilnych spraw interesantów. Dodatkowo jest zapewniony kontakt telefoniczny i mailowy z każdą komórką urzędu.
 • Mieszkańcy nadal mają możliwość zasięgnięcia opinii prawnej za pośrednictwem funkcjonujących w mieście Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pracownicy urzędu umawiają mieszkańców do konkretnych radców i adwokatów na konsultacje telefoniczną. Rejestracja pod nr telefonu: 510 970 680.
 • Do dyspozycji mieszkańców jest też biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w którym pracownicy udzielają porad telefonicznie lub mailowo.
 • Odwołany został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr nr 3/159, 3/153, 3/154 w obr. 1026, położonych w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie, który ogłoszony był na dzień 1 kwietnia 2020 r.
 • Mieszkańcy złożyli w formie elektronicznej 10 wniosków o przedłużenie istniejących umów lub wydzierżawienie nowych terenów gminnych), wpłynęły dwa wnioski o zakup działki.
 • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje petentów wyłącznie dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie. W okresie od 13 marca do 25 marca przyjęto za pośrednictwem platformy ePUAP, poczty tradycyjnej i skrzynki mailowej 74 wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 • Inwestycje miejskie - obecnie realizowane zadania (prace postępują zgodnie z przyjętymi harmonogramami):
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • roboty prac remontowych w pomieszczeniach budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24,
  • rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina,       
  • rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią,
  • budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej – wykonanie dokumentacji projektowej,
  • zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje obsługę programu usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu miasta Jaworzna w 2020 roku" oraz dotacji do przyłączy knalizacyjnych. Kontakt telefoniczny i mailowy z wnioskodawcami programu.
 • Wydział Edukacji zbiera na bieżąco informacje w zakresie możliwości dostępu przez uczniów do internetu oraz możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego w celu pomocy w organizowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie nauki na odległość, oraz:
  • obecnie trwa również przygotowywanie upoważnień dla dyrektorów szkół celem bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego do realizacji kształcenia na odległość na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświatowych oraz wzoru umowy użyczenia,
  • realizacja zadań w zakresie analizy wpływu zmian zapisów ustawy o dotowaniu szkół niepublicznych dla dorosłych na wysokość udzielanych dotacji,
  • bieżące sporządzanie not księgowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Jaworzna a zamieszkałe na terenie innych gmin,
  • korespondencja przychodząca/ sprawy bieżące/ weryfikacja poprawności danych portalu Obsługi Dotacji Placówek Niepublicznych,
  • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na telefony, e maile od dyrektorów, nauczycieli i rodziców dotyczących rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów na odległość,
  • analiza projektów arkuszy organizacyjnych 50 jednostek oświatowych z terenu miasta Jaworzna przygotowanych przez dyrektorów celem terminowego i prawidłowego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Straż Miejska, służby:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • W całym mieście wygłaszane są komunikaty o stanie epidemii przez: Policję, Straż Miejską, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Na potrzeby skutecznego powiadamiania mieszkańców, zamówiono megafony samochodowe dla jednostek OSP.
 • Straż Miejska prowadzi kontrole miejsc ewentualnego grupowania się osób w przestrzeni publicznej, w celu przeciwdziałania gromadzeniu się dzieci i młodzieży oraz organizowaniu spotkań i wspólnej zabawy większych grup osób.
 • Funkcjonariusze jaworznickiej policji są głównymi realizatorami kontroli przestrzegania warunków kwarantanny nałożonej na mieszkańców Jaworzna. Zgodnie z przekazywanym zapotrzebowaniem na siły i środki przez KWP w Katowicach funkcjonariusze jaworznickiej policji w systemie 12-sto godzinnym kierowani są do ochrony granicy południowej RP w zakresie przestrzegania nałożonych zakazów.
 • Na prośbę Prezydenta Miasta wystosowano do wszystkich zarządców i administratorów nieruchomości, prośbę o wsparcie akcji informacyjnej i wywieszenie w widocznych miejscach przygotowanych przez Urząd Miejski plakatów ostrzegających przed koronawirusem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Wypłacono wszystkie świadczenia za miesiąc marzec br. (świadczenia wychowawcze - 500+, rodzinne, alimentacyjne, zasiłki stałe i okresowe).
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji są świadczone dla 32 osób, w tym dla 14 osób dostarczane są posiłki przygotowywane przez Jadłodajnię Miejską.
 • Stowarzyszenie "Nasza Przystań" obejmuje wsparciem w miejscu zamieszkania 3 osoby - pensjonariuszy dziennych domów pomocy społecznej.    
 • W noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Łukasiewicza przebywa 50 osób. Ciepłe posiłki oraz suchy prowiant (śniadania i kolacje) są dowożone z Jadłodajni Miejskiej.
 • W schronisku dla bezdomnych kobiet przy ul. Koszarowej przebywa 18 osób. Ciepłe posiłki oraz suchy prowiant (śniadania i kolacje) są dowożone z Jadłodajni Miejskiej.
 • W schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Solskiego przebywa 41 osób. Posiłki są przygotowywane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne.    
 • W Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przebywa 108 osób. Opieka całodobowa.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Prowadzi bieżącą elektroniczną rejestrację przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy - z tej usługi skorzystało 31 osób.
 • Przyjmuje dokumenty potwierdzające uczestnictwo m.in. w stażach, szkoleniach - mailowo.
 • Odroczył rozpoczęcie stażu lub termin zawarcia umowy o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków pracodawców.
 • Czasowo zawiesił szkolenia będące w trakcie realizacji przez instytucję szkoleniową.
 • Przeprowadził nabóru wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - poprzez przesyłanie pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską oraz w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem ePUAP. Dotychczas wpłynęły 43 wnioski Pracodawców.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook:MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie we współpracy z jaworznickimi Wodociągami prowadzą dezynfekcję przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną. Wszystkie działania jaworznickich instytucji prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.
 • Trwa porządkowanie przestrzeni publicznych: pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości na Rynku, pielęgnacja zieleni na Wodnym Placu Zabaw, usuwanie śmieci z pasa drogowego i jezdni, pozimowe zamiatanie stref w rejonie wysepek, usuwanie ubytków w jezdniach - m. in. ul. Moździerzowców, Dąbrowa Narodowa.
 • Dokonany został przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości i porządku w miejskich przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (MCIT, Rynek, Rynki dzielnicowe, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw).
 • Kontynuowane są prace związane z wprowadzaniem docelowej organizacji ruchu - kontraruch rowerowy na ul. Sportowej, Różanej i Polowej.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Program "Mieszkanie za remont" - termin składania wniosków w programie mieszkanie za remont został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Przydziału Mieszkań pod nr telefonu: 32 745 10 45.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

adres strony internetowej: www.oik.jaworzno.pl
telefon: 32 618 19 77
mail: oik@oik.jaworzno.pl

 • Wszyscy mieszkańcy mogą nadal korzystać z pomocy psychologów i pedagogów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pomoc świadczona jest przez telefon, mail, skype (po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem OIK).
 • OIK pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-19.00, w piątek 7.00-15.00.
 • Osoby zmagające się z uzależnieniem od narkotyków mają zapewniony kontakt telefoniczny z terapeutą uzależnień w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00-19.00.
 • OIK zapewnia także wsparcie psychologiczne osobom, które podlegają kwarantannie i doświadczają silnego stresu w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Instytucje Kultury:

 • Ze względu na konieczność zamknięcia budynków bibliotek, muzeum, teatrów, orkiestr, domów kultury; jaworznickie instytucje kultury przygotowały wyjątkową ofertę, z której można skorzystać nie ruszając się z domów. W ramach akcji #UdomowionaKultura na fanpage’ach miejskich instytucji kultury udostępniane będą autorskie spektakle, koncerty, słuchowiska i audiobooki. Ale to nie wszystko! Dzięki akcji będziecie można wziąć udział w warsztatach artystycznych i teatralnych on-line, zostać członkiem klubu filmowego, wysłuchać arcyciekawych wykładów o sztuce, czy poznać niezwykle twórcze sposoby na spędzanie czasu z dzieciakami. Wszystkie działania na bieżąco zamieszczanie są na stronach jaworznickich instytucji kultury (Teatr Sztuk w Jaworznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, "eM Band", "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury i Sportu), gdzie cyklicznie udostępniane będą kolejne wydarzenia i premiery.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Opracowano plan pracy zdalnej lekarzy ZLO oraz zmieniono organizację świadczeń medycyny pracy. Przyjęcie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki poprzez wprowadzenie porad lekarskich zdalnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
 • W związku z zarządzeniem Wojewody Śląskiego ograniczającym możliwość wykonywania badań radiologicznych w szpitalach podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia tego typu świadczeń w innych podmiotach.
 • Zmiana planu higieny, zwiększenie częstotliwości odkażania powierzchni w poczekalniach, zlecenie montażu w każdej poczekalni pojemników ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk.
 • Spółka wdrożyła system zdalnych porad telefonicznych, dostępnych pod numerem 32 616 34 79. Od poniedziałku, 23 marca uruchomiona została strona www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja. Pod tym adresem możliwe jest zarezerwowanie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, zamówienie niezbędnych leków oraz umówienie się na zdalną wizytę. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną także wideokonsultację z wykorzystaniem komputera, tableta lub smartfona z kamerą. ZLO jako podmiot odpowiedzialny za obsługę medyczną części mieszkańców naszego miasta, nieustannie wdraża nowe procedury oraz rozszerza możliwość bezpiecznego korzystania z porad specjalistów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - wysłano sms-y do 4700 pacjentów z Przychodni Kościuszko, zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Przy pomocy wody wysokoozonowanej, która powstaje dzięki "ozonatorce", dezynfekowane są pojazdy oraz urządzenia techniczne. Teraz służby miejskie, w tym MZDiM, w walce z koronawirusem wykorzystują wodę wysokoozonową do dezynfekcji i mycia wiat przystankowych. Odgazowana woda wysokoozonowa (OWWO) zabija bakterie i wirusy, a przy tym jest bezpieczna dla ludzi, skóry człowieka, środowiska naturalnego, a także dla urządzeń i infrastruktury.
 • Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
 • Wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

adres strony internetowej: www.jtbs.jaw.pl
telefon: 32 745 20 60
Facebook: Jaworznickie Towarzysztwo Budownictwa Społeczego Spółka z o.o.
mail: biuro@jtbs.jaw.pl

 • JTBS podjęło działania mające na celu  zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w zasobach mieszkaniowych oraz obiektach komercyjnych JTBS. Osoby sprzątające dokonują codziennej dezynfekcji klatek schodowych oraz poręczy środków zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny do walki z tym epidemicznym zagrożeniem. 
 • W chwili obecnej działania Spółki koncentrują się na prowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego wykonania koncepcji i projektu budowlanego Osiedla Skałka. Zaistniała sytuacja nie wpływa negatywnie na działania mające na celu rozpisanie przetargu nieograniczonego na budowę nowych mieszkań w IV etapie Osiedla Sfera, który ma być ogłoszony w II połowie 2020 r.

Komunikacja miejska (PKM Jaworzno):

adres strony internetowej: www.pkm.jaworzno.pl
telefon: 32 753 55 00
Facebook: PKM_Jaworzno
mail: pkm@pkm.jaworzno.pl

Od 12 marca 2020 r. obowiązują - w celu minimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem - następujące ograniczenia:

 • Codziennie każdy autobus poddawany jest dodatkowej dezynfekcji. Specjalnymi środkami przecierane są wszelkie powierzchnie, których dotykają pasażerowie (szczególnie poręcze, przyciski, kasowniki itp.).
 • W pojazdach zostały wydzielone strefy w pobliżu kabin kierowców niedostępne dla podróżnych.
 • Tymczasowo nie można korzystać z przednich drzwi.
 • Tymczasowo wstrzymana została sprzedaż biletów przez kierowców.
 • W autobusie może znajdować się maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących.
 • W autobusach wyposażonych w klimatyzację odblokowane zostaną zamki w oknach, aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Zawieszone zostanie wykorzystywanie przez kierowców funkcji otwierania tylko wybranych drzwi przez pasażerów na przystankach.
 • Ponadto, od 17 marca 2020 r. zostało zamknięte Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z wydawaniem nowych kart, a także z obsługą reklamacji Jaworznickiej Karty Miejskiej załatwiane są drogą elektroniczną (specjalny adres e-mailowy).
 • W związku z odwołaniem zajęć w placówkach edukacyjnych od 16 marca 2020 r. do odwołania w dni powszednie nie kursują linie: 321 i 328, a na liniach: 311, 367 i 370 obowiązują specjalne rozkłady jazdy na dni robocze wolne od nauki szkolnej. Nie są także wykonywane specjalnie oznaczone kursy na liniach: A, 304 i 350. Od 21 marca 2020 r. zawieszone zostało wykonywanie nocnych kursów linii E i w całości została zawieszona linia N2.
 • Kursy z największą liczbą podróżnych obsługiwane są obecnie podwójnymi autobusami. Z kolei na linie zostały skierowane największe dostępne pojazdy.
 • W siedzibie PKM - ograniczono liczbę pracowników obecnych w biurowcu do minimum (pozostałe osoby pracują w trybie zdalnym). Wprowadzono ogólnie dostępne środki dezynfekcji osobistej.

***

RAPORT NR 1 z dnia 26 marca 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Wprowadzony w kraju stan epidemii i kolejne ograniczenia wymusiły przeorganizowanie pracy miejskich służb i jednostek. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie wykonują swoich obowiązków, a służby nałożonych zadań. W pierwszym z serii artykułów poświęconych  działaniom w mieście dotyczącym m.in. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa przypomnimy najważniejsze informacje organizacyjne i prawne. W kolejnych dniach będziemy zamieszczać raporty z podjętych i planowanych działań przez prezydenta miasta oraz poszczególne instytucje.

Zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego i przyjętą w mieście siatką bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia epidemii, jednostką kierującą w działaniach na terenie miasta jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie, a z ramienia urzędu wydziałem koordynującym jest Wydział Zdrowia, który w realizacji zadań współdziała z jednostkami służby zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Ludności, koordynującym pracę służb miejskich: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Miejskiej. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na bieżąco przyjmują wszelkie polecenia od Wojewody Śląskiego lub bezpośrednio od różnych ministerstw i przekazują je do odpowiednich instytucji, służb i innych jednostek organizacyjnych do realizacji. Koordynują działania na terenie miasta, na bieżąco współpracują również ze służbami i instytucjami z terenu miasta, zbierają informacje ze wszystkich możliwych źródeł na temat koronawirusa, sporządzają meldunki i raporty m.in. dla  Prezydenta Miasta, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz innych instytucji. Na bieżąco pełnią także funkcję całodobowego punktu informacyjnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Przypominamy telefon: 32/ 61-81-890; e-mail: pczk@um.jaworzno.pl.

Od 25 marca br., w całym kraju wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Jednostki podległe prezydentowi miasta oraz służby mundurowe wdrożyły dodatkowe działania informacyjne - Straż Miejska, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne oraz MCKiS - rozpoczęły kampanię informacyjną za pośrednictwem emitowanych, z przemieszczających się po mieście pojazdów służbowych, komunikatów dotyczących zagrożenia epidemią i konieczności pozostania w domu.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 13 marca br. Urząd Miejski w Jaworznie oraz miejskie instytucje wstrzymały bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to, że Urząd i jednostki zostały zamknięte na czas epidemii. Przeorganizowana została tylko ich praca, w taki sposób, aby umożliwić załatwianie terminowych spraw mieszkańców. Codziennie, odbierane są telefony, przyjmowana jest poczta, przygotowywane są odpowiedzi na wnioski, większość spraw jest załatwianych elektronicznie. Dane do kontaktu udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

W pilnych sprawach mieszkańcy  pierwszej kolejności proszeni są o kontakt telefoniczny z konkretnym wydziałem lub jednostką. Można również wykorzystac platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mail jaworzno@um.jaworzno.pl. Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przypominamy kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Adresy i telefony do jednostek miejskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe środki z rezerwy celowej Gminy

Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas zamówiono i dostarczono m.in.:

 • 4000 szt. rękawic nitrylowych,
 • 40 rolek worków na odpady medyczne (obsługa kwarantanny),
 • 2500 szt. masek jednorazowych z włókniny,
 • 400 szt. kombinezonów jednorazowych z włókniny,
 • 4 szt. mat dezynfekcyjnych oraz 110 litrów płynów dezynfekcyjnych do mat,
 • 200 szt. masek wielorazowych,
 • 6 szt. zestawów dezynfekcyjnych,
 • 500 szt. masek bawełnianych wielorazowych,
 • 50 szt. butelek płynu dezynfekcyjnego, 200 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk,
 • 500 szt. maseczek,
 • 50 szt. okularów ochronnych

Zamawiane rzeczy przeznaczane są przede wszystkim dla służb i instytucji z terenu miasta, które biorą bezpośredni udział w działaniach. Są to: Szpital Wielospecjalistyczny, straże pożarne (państwowa i ochotnicze), Straż Miejska, pracownicy opieki socjalnej. Środki zabezpieczają również część wyposażenia obiektu kwarantannowego, by spełniał wytyczne Inspekcji sanitarnej.

O kolejnych działaniach władz miasta i służb w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz realizacji bieżących zadań, informować będziemy cyklicznie.