Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Relacja z sesji Rady Miejskiej

27 sierpnia 2020, 08:30

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo" z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 28 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym.

Relacja dostępna jest zarówno w wersji VIDEO, jak i w wersji TEKSTOWEJ.

Pełna lista spraw, którymi na dzisieszej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 4. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 5. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów bieruńskolędzińskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego oraz m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Tychy za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów będzińskiego, chrzanowskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, olkuskiego, zawierciańskiego za rok 2019.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/239/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2019 r.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy Skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego, obiektowi położonemu przy hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie połączenia Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: "Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej - budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni".
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: "Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu - ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna".
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Energetyków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchylenia uchwały Nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne.
 26. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 27. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.