Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działki przy ul. Wandy i ul. Brzozowej na sprzedaż

1 września 2020, 07:00

Działka przy ul. Wandy na sprzedaż

Działka przy ul. Wandy na sprzedaż

9 września br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 65/2 o powierzchni 668 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna zlokalizowanej przy ul. Wandy oraz działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Brzozowej (Dąbrowa Narodowa).

Ul. Wandy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana. Działka ma kształt regularny, zezwalający na ograniczone zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. We fragmencie wschodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Ponad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (wraz ze strefa ochronną). Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie.

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Wandy.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny niezabudowane.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i są oznaczone symbolem Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 05MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 10D1/2 - tereny ulic dojazdowych

Cena wywoławcza nieruchomości: 89.380,00 zł (netto). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 13.400,00 zł wnieść należy w terminie 2 września 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargu: 9 września 2020 r., o godz. 11:10, sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Szczegóły przetargu - www.bip.jaworzno.pl

***

Ul. Brzozowa

9 września br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Brzozowej (Dąbrowa Narodowa).

Oferta obejmuje kompleks o łącznej powierzchni 1093 mkw, składający się z działki nr 104 o pow. 592 m2 i 59/5 o pow. 501 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna.

Nieruchomości położone są w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w dalszej odległości znajdują się tereny zadrzewione i zakrzewione. Kompleks działek posiada bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej, ulicy Brzozowej, która jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości mają kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, pozwalający na racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działki obecnie wolne są od większej ilości zadrzewień i zakrzewień. Teren kompleksu wymagający niewielkich prac niwelacyjnych (teren usytuowany powyżej poziomu ulicy), niezagospodarowany. Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej (w ulicy Brzozowej) oraz sieci teletechnicznej i sieci gazowej (w dalszej odległości - w ulicy Źródlanej). Obecnie przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Przez działkę 104 zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna. Odległość planowanej zabudowy od zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej powinna wynosić min. 3,0 m, licząc od skrajni przewodu. Na działce nr 59/5 w obr. 114 znajduje się punkt osnowy geodezyjnej, który podlega ochronie prawnej.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i są oznaczone symbolem 5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości: 170.330,00 zł (netto). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 25.500,00 zł, wnieść należy w terminie do 2 września 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargu: 9 września 2020 r., o godz. 11:30, sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Szczegóły przetargu - www.bip.jaworzno.pl

Więcej na www.invest-in-jaworzno.pl