Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stawki podatkowe na 2021 rok przyjęte

26 listopada 2020, 15:40

Stawki podatkowe na 2021 rok przyjęte

Stawki podatkowe na 2021 rok przyjęte

Podatki od nieruchomości i budynków mieszkalnych pozostaną w 2021 roku bez zmian. Tym samym wysokość stawek podatkowych od nieruchomości, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w nadchodzącym roku nie ulegną zmianie i pozostaną na stałym poziomie. Mimo trudnej sytuacji budżetowej, wprost będącej efektem pandemii, Gmina Miasta Jaworzna nie zwiększy obciążeń podatkowych mieszkańców. Korekcie ulegną stawki podatkowe od gruntów i budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Tu stawki wzrosną o 3,9-4,2% w stosunku do roku ubiegłego, tj. o przewidywany wskaźnik inflacji.

Podatki od nieruchomości niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej pozostaną w roku 2021 na dotychczasowym poziomie ustalonym przez Radę Miejską w ubiegłym roku (czyli 0,50 zł od 1 m2 powierzchni). Podobnie z budynkami mieszkalnymi, za których 1 m2 powierzchni użytkowej właściciele zapłacą stawkę 0,81 zł, czyli taką samą jak w roku 2020. Mimo bardzo trudnej sytuacji budżetowej, związanej ze spadkiem dochodów Gminy w trakcie pandemii, władze samorządowe nie zdecydowały się na podniesienie stawek podatkowych dla mieszkańców. Wynika to ze świadomości, iż pandemia w przypadku wielu rodzin przyniosła niemożliwe do przewidzenia problemy z zatrudnieniem (np. redukcje etatów czy ograniczenie godzin pracy) i bardzo negatywnie wpłynęła na domowe budżety. Zauważalny był również w bieżącym roku wzrost cen usług i towarów konsumpcyjnych (czyli inflacji), co sprawia, że wydatki domowe na artykuły i usługi pierwszej potrzeby są większe niż w roku ubiegłym.

Nie zmienią się też stawki podatku od środków transportu, gdyż branża transportowa również bardzo dotkliwie odczuła skutki pandemii, w postaci ograniczeń w napełnieniu pojazdów, liczbie zrealizowanych kursów i przewozów oraz spadku obrotów.

Jedyne zmiany, jakie zaproponowano w podatkach na rok 2021, dotyczą nieruchomości i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Stawki zostaną skorygowane w górę o od 3,9% do 4,2% w porównaniu z rokiem 2020. Na dorównanie do górnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów, na przestrzeni ostatnich lat zdecydowało się wiele samorządów. Identyczne jak w Jaworznie stawki podatku dla tych kategorii nieruchomości zaproponowały także samorządy m.in. Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju czy Rybnika. Za 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcy zapłacą 99 gr. (czyli o 4 gr. więcej niż w 2020 r.), natomiast stawka za budynki wykorzystywane w prowadzeniu działalności wyniesie 24,84 zł/m2 w 2021 roku (rewaloryzacja w stosunku do 2020 r. wyniesie 94 gr.). Za obiekty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stawka podatku ustalona została na 5,06 zł/m2 (tj. rewaloryzacja o 19 gr.).

Spoglądając na comiesięczne wskaźniki inflacji, które kształtowały się na poziomie 4,7%-2,9%, wzrost stawek podatkowych w naszej Gminie można traktować jako korektę o przewidywaną stopę inflacji.

Sytuacja przedsiębiorców jest trudna w dobie pandemii, ale w odróżnieniu od osób fizycznych, mają oni możliwość korzystania z wielu mechanizmów wsparcia, choćby Państwowego Funduszu Pracy czy Polskiego Funduszu Rozwoju. Do końca października 2020 r. 4743 podmioty gospodarcze z terenu Jaworzna uzyskały łączne wsparcie w wysokości ponad 33 mln zł - w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Dodatkowo z subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju do 635 jaworznickich firm wpłynęło łącznie ponad 111 mln zł. Miasto również oferuje przedsiębiorstwom wsparcie w ramach programu Jaworznicki ATOM.

Projekty uchwał zmieniające stawki podatkowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą. W swojej opinii lokalni przedsiębiorcy zarekomendowali m.in. usprawnienie procesu przyznawania doraźnej pomocy firmom w postaci ulg podatkowych, w związku z ograniczeniami działalności gospodarczej przez wirusa SARS-CoV-2. Prezes JIG zadeklarował także chęć udziału w grupie roboczej, która mogłaby wypracować nowoczesny model podatkowy w mieście. Założenia budżetowe na 2021 rok, zawierające wpływy po zmianie stawek podatkowych, zostały również skonsultowane z Sekcją Terenową "NSZZ Solidarność" Miasta Jaworzna, którego przedstawiciele przyjęli do wiadomości zgłoszone propozycje.

Obowiązujące ulgi w podatkach lokalnych

Nadal mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Dotychczas z ulgi korzysta kilkuset mieszkańców, którzy zasiedlili nowo zbudowane domy.

Ponadto ze zwolnień podatkowych korzystają jaworzniccy przedsiębiorcy. Wszystko dzięki wprowadzonemu w mieście w 2016 roku pakietowi ulg w ramach pomocy de minimis. Pakiet ulg został wypracowany wspólnie z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, która zrzesza przedsiębiorców z Jaworzna i odpowiada na ich oczekiwania. Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna. Kolejna uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zwolnieni w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości są mali- i mikroprzedsiębiorcy będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, położonych na terenie Jaworzna. Po tegorocznych konsultacjach z Jaworznicką Izbą Gospodarczą ustalono, że cały pakiet uchwał, w związku z kończącym się ich okresem obowiązywania, zostanie ponownie przedstawiony Radzie Miejskiej, celem ich przyjęcia na kolejne okresy podatkowe.

Na ulgi będą mogli liczyć właściciele pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym, w tym: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

ObrazekObrazek