Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

23 marca 2021, 12:19

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2021 roku", które realizowane będzie w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". Termin składania dokumentów upływa 16 kwietnia br.

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych,  posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2021 roku planują ich usunięcie.Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  2. usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę  wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami,w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: lipiec - do 10 września 2021 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Plac Górników 5 - Biuro Gospodarki Komunalnej w terminie od 22 marca do 16 kwietnia 2021 r.celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2021r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Likwidacja odpadów zawierających azbest) oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 618 16 75.

UWAGA: Warunkiem realizacji programu będzie decyzja o przyznaniu środków z budżetu Gminy Miasta Jaworzna. Równocześnie Gmina wystąpi o pozyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jednak nie później niż do momentu uruchomienia procedury przetargowej przez Gminę na wyłonienie wykonawcy. Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.