Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przyjęto raport o stanie gminy oraz udzielono wotum zaufania prezydentowi Pawłowi Silbertowi

24 czerwca 2021, 15:56

Przyjęto raport o stanie gminy oraz udzielono wotum zaufania prezydentowi Pawłowi Silbertowi

Przyjęto raport o stanie gminy oraz udzielono wotum zaufania prezydentowi Pawłowi Silbertowi

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, Pawłowi Silbertowi, prezydentowi Jaworzna udzielone zostało wotum zaufania. Radni przegłosowali pozytywnie również absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok oraz przyjęli raport o stanie miasta.

- Podczas dzisiejszej sesji, radni po raz kolejny udzielili mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Ubiegły rok nie był łatwy. Z powodu epidemii koronawirusa, również samorząd Jaworzna znalazł się w nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas trudnych decyzji i próby mierzenia się z nowymi wyzwaniami - mówi prezydent Paweł Silbert. - Pomimo tych trudności, gospodarka miasta, jak i Jaworzno znajdują się w nieustannym rozwoju. Otrzymanie absolutorium i wotum zaufania to powód do dumy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla mieszkańców, a także dla pracowników urzędu, miejskich jednostek i spółek oraz osób zaangażowanych w rozwój naszego miasta.

Ogłoszenie w ubiegłym roku stanu pandemii spowodowało, że wzrosły wydatki na służbę zdrowia. Pojawiła się także konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup środków higieny, dezynfekcji i sprzętu ochronnego oraz zakup sprzętu i oprogramowania do pracy i nauki zdalnej. Instytucje miejskie wsparły przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, tworząc pakiet rozwiązań w ramach Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców (ATOM). Pandemia poskutkowała też zmniejszeniem wpływów z tytułu udziałów miasta w podatku PIT i CIT oraz niższymi wpływami z innych źródeł takich jak: opłata skarbowa, dzierżawa czy najem nieruchomości.

Jednak pomimo trudności w realizacji budżetu za 2020 rok miasto kontynuowało rozpoczęte zadania inwestycyjne oraz pozyskało środki zewnętrzne z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom. Dobrze przygotowane wnioski w zakresie planowanych inwestycji miasta umożliwiły uzyskanie dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (18,4 mln zł), a placówki oświatowe wyposażono w sprzęt komputerowy i dziennik elektroniczny. W czasie trwania pandemii zorganizowano wsparcie dla osób wymagających pomocy, w tym samotnych, niepełnosprawnych oraz przebywających na kwarantannie. Jednak dzięki dobrej współpracy jednostek, ogromnej dyscyplinie w zakresie realizacji budżetu wszystkich dysponentów środków, ostatecznie wypracowaliśmy nadwyżkę operacyjną oraz wolne środki za 2020 rok.

Budżet miasta po stronie dochodów opiewał na kwotę 638 336 374 zł, natomiast po stronie wydatków była to kwota 628 255 151 zł. Nadwyżka wyniosła 10 081 223 zł.

Prezentacja dotycząca "Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 rok", którą podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej omawiała Dorota Kuczera, Skarbnik Miasta jest dostępna TUTAJ.

Punktem poprzedzającym głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta było rozpatrzenie z udziałem mieszkańców miasta Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za rok 2020. Po raz trzeci z rzędu - wypełniając obowiązek płynący z ustawy o samorządzie gminnym - w ramach tego dokumentu została podsumowana ubiegłoroczna działalność jaworznickiego samorządu.

Raport to synteza informacji dotyczących funkcjonowania miasta w poprzednim roku. Oprócz tego, że ma charakter informacyjny, daje także okazję do dyskusji o stanie miasta. Dokument prezentuje działania podejmowane przez organ wykonawczy, w szczególności realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady.

- W 2020 roku nasze wysiłki skupiły się na kwestiach zapewniających sprawną koordynację zadań przypisanych samorządom w dobie pandemii, mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. W tym celu został powołany Sztab COVID-19, skupiający przedstawicieli służb oraz zakładów pracy, który także dzisiaj pomaga nam przejść przez kolejne fale epidemii - tłumaczy prezydent Paweł Silbert.

Jednym z obszarów, w którym odczuwalne były skutki związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią była oświata.

- Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły na szczęście na tempo inwestycji i modernizacji prowadzonych w gminie. Realizowaliśmy ważne społecznie i gospodarczo projekty. Mimo oczywistych utrudnień utrzymywana była aktywność inwestycyjna gminy, a przedsięwzięcia skupiały się na poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji, promowaniu zrównoważonej mobilności, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności terenów zielonych czy miejsc rekreacji, a także na trosce o jakość edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia - mówi prezydent Paweł Silbert. - Wspólną przesłanką działań podejmowanych przez gminę w 2020 roku - zarówno w sferze inwestycyjnej jak i nieinwestycyjnej - było podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

Do ważniejszych zadań i inwestycji 2020 roku należą: oddane do użytkowania Przedszkole Miejskie nr 24, Żłobek Miejski na Os. Podłęże, Klub Seniora na Os. Podwale, strefy rekreacji w Parku Angielskim na Starej Hucie oraz powstałe w ramach budżetu obywatelskiego, w tym pumptrack w centrum miasta; pozyskana została dotacja na modernizację ulicy Martyniaków; rozpoczęto budowę 63. kolejnych mieszkań w Osiedlu SFERA; zreorganizowany został system odbioru odpadów, którym od października 2020 roku zajmuje się miejska spółka Wodociągi Jaworzno sp z o.o.; uchwalone zostało nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rok 2020 zamknęła ważna rządowa decyzja o lokalizacji fabryki polskich samochodów elektrycznych IZERA, co wiąże się z uruchomieniem w Jaworznie gospodarczej strefy inwestycyjnej.

Podczas sesji głos zabrało siedmiu mieszkańców, którzy zgłosili się zgodnie z ogłoszoną wcześniej procedurą i odnieśli się do treści zawartych w raporcie. Dyskusja dotyczyła najważniejszych kwestii w naszym mieście: potencjału rozwojowego, spraw społecznych i rodzinnych, komunikacji i organizacji ruchu oraz transportu kolejowego, spraw i problemów osób z niepełnosprawnościami, seniorów i najmłodszych mieszkańców, a także sportu, kultury i sztuki czy polityki mieszkaniowej naszego miasta. Poruszono również sprawy dot. gospodarki, uzbrojenia terenów inwestycyjnych i transformacji energetycznej i węglowej. W dyskusji wzięli udział prezydent Paweł Silbert, jego współpracownicy oraz radni.

- Działania podejmowane w minionym roku korespondowały z kierunkami określonymi w dokumentach strategiczno-programowych, skupionymi na tym, aby Jaworzno było przestrzenią otwartą, funkcjonalną i wygodną do życia, przyjazną i bezpieczną dla mieszkańców, z mocną gospodarką oraz zadbaną środowiskowo. Zasadniczo cele stawiane do realizacji w 2020 roku - mimo trudnych warunków - zostały osiągnięte - dodaje prezydent Silbert.

STRATEGICZNE INICJATYWY 2020 ROKU:

Świadomość priorytetów, ich właściwy dobór oraz dogłębna analiza lokalnych zasobów to zasadnicze determinanty wyznaczające tempo i kierunki rozwoju naszego miasta. Dzięki odpowiedzialnej polityce władz miasta, Jaworzno w czasie epidemii COVID-19 nie zatrzymało się. Wręcz przeciwnie, wiele kluczowych spraw zyskało nowe oblicze i stało się priorytetami, dzięki którym wdrożono innowacyjne rozwiązania, a także wypracowano sprawne mechanizmy działania. Te natomiast pozwoliły przetrwać bezsprzecznie trudny rok i dzisiaj są szansą na dalszy rozwój miasta.

Atrakcyjna oferta inwestycyjna

Wymuszona pandemią zmiana koncepcji sprzedażowej oraz zbudowanie w Urzędzie Miejskim operatywnego zespołu gospodarczego pozwoliły na przedstawienie nowej oferty inwestycyjnej dla klienta indywidualnego, jak i firm. W 2020 roku wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji zrealizowano sześć dużych kampanii promocyjno-informacyjnych wspierających ofertę sprzedaży gminnych działek budowlanych i inwestycyjnych oraz uruchomiono nowoczesny portal gospodarczy invest-in-jaworzno.pl. Suma innowacyjnych działań i intensyfikacja promocji zaowocowała 40 proc. wzrostem przychodów ze sprzedaży majątku, a kilkudziesięciu nowych nabywców zyskało działki do zabudowy. Dzięki nowemu podejściu do celów gospodarczych, nasze miasto zwyciężyło z innymi miejscami w kraju w staraniach o lokalizację fabryki samochodów elektrycznych IZERA.

Nowoczesny Jaworznicki Obszar Gospodarczy

W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla samorządu stało się stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji. Sukcesem władz miasta jest nawiązanie w tym celu szerokiej współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami województwa śląskiego, parlamentarzystami oraz związkami zawodowymi. Jaworznicki Obszar Gospodarczy - czyli strefa inwestycyjna o pow. prawie 350 ha została zlokalizowana w sąsiedztwie Elektrowni Jaworzno III.

Ekologiczna rekomunalizacja usług publicznych

Po wieloletnich doświadczeniach we współpracy z firmami zewnętrznymi zajmującymi się odbiorem odpadów od mieszkańców, Prezydent Miasta podjął decyzję o przekazaniu tego zadania Wodociągom Jaworzno. Nowy miejski operator rozpoczął odbiór odpadów komunalnych jesienią 2020 roku, wykorzystując do tego zadania 22 nowe eko-śmieciarki zasilane gazem CNG.

W modelu zlecania zadań własnym podmiotom od lat działa Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które rozwijając tabor i infrastrukturę, z powodzeniem świadczy dla miasta usługę jaworznickiego przewoźnika komunikacji miejskiej. Kolejne dostawy elektrycznych autobusów i ładowarek pantografowych zostały zagwarantowane w realizowanym w 2020 roku Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki tym inwestycjom ograniczono niską emisję pochodzącą z transportu publicznego, zauważalna jest również oszczędność na kosztach paliwa.

Nowe studium i plany zagospodarowania

Najważniejszym dokumentem, który na lata wyznacza perspektywy rozwoju terenów mieszkaniowych, inwestycyjnych i stref ochrony miejsc przyrodniczych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium, przyjętym w 2020 roku, urbaniści na wniosek Prezydenta Miasta wskazali nowe tereny inwestycyjne: ok. 250 ha pod funkcje przemysłowo-usługowe, ok. 350 ha pod strategiczne rezerwy dla funkcji gospodarczej w miejsce nieuchronnie likwidowanych zakładów przemysłowych oraz ok. 50 ha pod funkcje mieszkaniowe. Nigdy w historii miasta, Jaworzno nie dysponowało tak dużymi rezerwami areałów pod inwestycje mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe. Łącznie w opracowywanych w 2020 roku miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wyznaczonych zostało ok. 260 ha pod nowe inwestycje przemysłowe i usługowe oraz ok. 20 ha dla rozbudowy mieszkalnictwa. Aktualizacja studium jest odpowiedzią na czekające nas wyzwania, pozwala na aktywizację gospodarczą terenów, wzmocnienie segmentu mieszkaniowego oraz gwarantuje wpływy do budżetu miasta.

Rozwój mieszkalnictwa

Ruch budowlany w Jaworznie nie został wyhamowany pandemią i nasze miasto zyskało nowych mieszkańców. Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 861 pozwoleń na budowę, 224 z nich dotyczyło budowy nowych budynków mieszkalnych. Wydział Geodezji i Kartografii ustalił 229 nowych numerów adresowych. W 2020 roku w różnych częściach miasta rozpoczęła się budowa 351 mieszkań, 106 mieszkań zostało wybudowanych przez deweloperów. Inwestorzy indywidualni wybudowali 117 mieszkań.

Odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie na mieszkania, w osiedlu SFERA powstały łącznie 243 mieszkania na wynajem. W samym 2020 roku JTBS Sp. z o.o. przekazała do eksploatacji 92 mieszkania – 69 na wynajem i 23 na własność. Nowe osiedle mieszkaniowe powstanie też na Skałce – jednym z inwestorów jest tu JTBS, które zleciło wykonanie koncepcji urbanistycznej.

Przestrzenie publiczne dla zdrowia i rekreacji

Wspólnym wysiłkiem pracowników gminnych, ale także mieszkańców miasto zyskało tereny rekreacyjne oraz strefy parkowe. Udana rewitalizacja blisko 5 ha obszaru po hałdzie odpadów węglowych już przyciąga mieszkańców. W Osiedlu Stara Huta powstał stylowy Park Angielski. Oddano zmodernizowaną przestrzeń Parku Podłęże, a także kontynuowano prace nad Zalewem Sosina. Centrum wzbogaciło się o pumptrack - przestrzeń do akrobacji na rowerze, która powstała z inicjatywy i po w konsultacjach z mieszkańcami. Miasto zyskało także kolejne miejsca rekreacji w ramach JBO, z lokalizacją na Dąbrowie Narodowej, Warpiu i w Szczakowej.

Priorytetowe zadania inwestycyjne

W 2020 roku Wydział Inwestycji Miejskich przystąpił do wyłonienia wykonawcy na budowę nowego śladu DK 97 w Byczynie mającej zagwarantować płynną komunikację w południowej części miasta, zapewniając uspokojony, bezpieczny ruch w dzielnicy. Inwestycja szacowana na blisko 50 mln zł, dofinansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa kwotą ok. 30 mln zł. Dotacja jest zwieńczeniem wieloletnich starań władz miasta o uzyskanie dofinansowania, które w znaczący sposób odciąży budżet miasta i rozwiąże problemy komunikacyjne. Zewnętrzne dofinansowanie uzyskały także przebudowy ulic Grunwaldzkiej (od Lipowej do Kolejowej), Martyniaków i Katowickiej. Zakończono termo-modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Inwestycje wspierające rodziny i seniorów

Samorząd Jaworzna realizując polityki gospodarcze, skupia się również na pomocy seniorom i wspieraniu rodzin. We wrześniu 2020 roku oddano do użytku nowoczesne Przedszkole Miejskie nr 24, przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Sprzęt rehabilitacyjny, sale sensoryczne, ogród doświadczeń, nowe sale i pełne wyposażenie służą 150 najmłodszym jaworznianom. Do użytku oddano również filię żłobka miejskiego dla 70 dzieci. Kontynuowano dofinansowanie dla żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko. Otwarto drugi klub Senior+ przy ul. Bocznej 7K. Przekazano pierwsze mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowano koncepcję oraz złożono wniosek dotyczący uruchomienia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na ul. Kasprzaka 8 z myślą o osobach samotnych, potrzebujących całodniowej opieki. Warto wiedzieć, że w 2020 roku MOPS przekazał do jaworznickich rodzin blisko 90 mln zł rządowej dotacji na 500+ i 300+.

Edukacja Przyszłości

W ramach programu Jaworzno wspiera Rodziny Gminny Zespół Projektowy, we współpracy z Wydziałem Edukacji, rozpoczął autorski projekt rozwoju indywidualnego, w oparciu o badania predyspozycji i talentów dzieci. Jego celem jest wsparcie rodziców w procesie poznawania mocnych stron dzieci, podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. W 2020 roku zakończył się pilotaż programu adresowany do uczniów, rodziców i kadry nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13. W ramach projektu opracowano i pilotażowo przetestowano także elektroniczne arkusze obserwacji dziecka przedszkolnego, m.in. wstępnej oceny logopedycznej oraz oceny gotowości szkolnej sześciolatka. Te w przyszłości mają wspomóc efektywne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, poprzez niwelowanie deficytów rozwojowych od najmłodszych lat.

Z pełną treścią Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 rok można zapoznać się TUTAJ.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek