Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ewidencja gruntów i budynków do wglądu

29 lipca 2021, 07:00

Ewidencja gruntów i budynków do wglądu

Ewidencja gruntów i budynków do wglądu

W związku z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze wszystkich obrębów ewidencyjnych Jaworzna, do 4 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52A trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Jaworzna. Ewidencja udostępniana jest dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.

Szczegółowa informacja o terminie i godzinach wyłożenia jest dostępna na  http://www.bip.jaworzno.pl/m,19873,wylozenie-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-je.html

***

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym raz na 10 lat urzędy miast powinny wykonać prace związane z modernizacją ewidencji. Obowiązkiem organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, jest sukcesywne jej aktualizowanie, tak by była ona wiarygodna i przydatna. Ostatnio taka modernizacja była przeprowadzana w Jaworznie w latach 2004-2008, kiedy to zastąpiono tradycyjne mapy mapami cyfrowymi oraz założono ewidencję budynków i lokali. Celem obecnej modernizacji jest przede wszystkim uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i dostosowanie danych do nowych, aktualnie obowiązujących przepisów. Między innymi z aktualnie 145 obrębów ewidencyjnych w Jaworznie zostanie utworzone tylko 9 obrębów ewidencyjnych. Prace były         w Jaworznie wykonywane przez ostatni rok - każdy właściciel będzie mógł się teraz zapoznać z ich efektami. Na podstawie zdjęć lotniczych o bardzo dużej szczegółowości i oględzin nieruchomości sprawdzano, czy stan na gruncie jest zgodny z tym, co się znajduje w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonawcy geodezyjni między innymi, jeżeli było to możliwe, na podstawie zdjęć lotniczych ustalali część granic działek, weryfikowali  ilość i funkcje budynków na działkach oraz ich faktyczne zagospodarowanie. Przeprowadzenie modernizacji spowoduje, że dane będą zgodne z rzeczywistym stanem i z obowiązującymi przepisami. Modernizacja ewidencji może więc skutkować zmianą numeracji działek w przypadku zmiany obrębu ewidencyjnego, powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, a także zmianą ich danych technicznych, a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości. W przypadku wystąpienia zmian danych ewidencyjnych Wydział Geodezji i Kartografii zawiadomi Sąd Rejonowy w Jaworznie, celem ujawnienia zmian w księgach wieczystych.