Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Projekt planu Dąbrowa Narodowa III - wkrótce ponowne konsultacje

21 stycznia 2022, 20:20

Projekt planu Dąbrowa Narodowa III - wkrótce ponowne konsultacje

Projekt planu Dąbrowa Narodowa III - wkrótce ponowne konsultacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gmina jest trakcie kolejnych prac nad mpzp Dąbrowa Narodowa III. Obecnie zakończył się etap zbierania uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia Planu - zgłoszone uwagi i komentarze do nich zostały opublikowane w BIP UM Jaworzno. Prezydent Miasta zdecydował, że prace nad założeniami MPZP "Dąbrowa Narodowa III" będą kontynuowane, a plan zostanie wyłożony po raz drugi - co oznacza ponowne otwarcie konsultacji, spotkań, dyskusji i propozycji co w planie powinno się znaleźć, by zapewnić gminie rozwój na terenach w jej władaniu, a mieszkańcom możliwość wpływu na zagospodarowanie, parametry ewentualnej zabudowy i przeznaczenia powierzchni na różne funkcje.

Cała procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego jest jawna i na każdym etapie mogą wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Oznacza to, że po dyskusji i zaproponowaniu przez planistów ewentualnych nowych zapisów - MPZP zostanie skierowany do ponownego publicznego wyłożenia.

- Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że sam proces planistyczny zostanie wydłużony o parę miesięcy, ale zarazem Mieszkańcy będą mieli możliwość oceny propozycji i będą mieli szansę złożyć także bardziej ukierunkowane merytorycznie uwagi - mówi naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Teobald Jałyński.

Od 29 października do 30 listopada 2021 r. wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.
Dyskusja publiczna - nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami - odbyła się 25 listopada 2021 r. online na platformie ZOOM. Ponadto każda osoba, która chciała odnieść się do projektu planu miejscowego, do 14 grudnia 2021 r. mogła wnieść uwagi na piśmie. W tej sprawie wpłynęło 529 formularzy z uwagami. Aktualnie, przez Biuro Projektowe analizowane są merytoryczne uwagi, które wnoszą nowe możliwości i funkcje dla całego projektu. W związku z zainteresowaniem mieszkańców, planowane jest ponowne wyłożenie planu z uwzględnieniem możliwych do realizacji merytorycznych uwag. O terminie powtórzenia czynności mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

- Zakończyła się pierwsza procedura planistyczna dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III. Podczas wyłożenia publicznego, dyskusji nad planem i po zakończeniu zbierania uwag, Gmina otrzymała silny głos mieszkańców wskazujący na oczekiwania, wątpliwości, ale też na potrzebę dalszych prac nad tym dokumentem - wyjaśnia Teobald Jałyński. - Samych uwag pisemnych wpłynęło 529, z czego zbiorowych 495. Była też petycja mieszkańców podpisana przez ponad 600 osób.

Uwagi dotyczyły wielu zagadnień i zostały one szczegółowo przedstawione w obowiązkowym zestawieniu opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - https://www.bip.jaworzno.pl/m,19782,uwagi-w-trybie-wylozenia.html.

- Uwzględniono prawie 150 tych uwag, które wnosiły o dalsze prace nad planem i rewizję niektórych jego zapisów. Gmina już wcześniej deklarowała takie działanie i po uzupełnieniu dokumentacji planistycznej o badania geologiczne przedstawi zrewidowany projekt planu do konsultacji społecznych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dodaje naczelnik Jałyński. - Odrzucono uwagi wzywające do zaprzestania prac nad planem jako niekonstruktywne. Polityka przestrzenna jako składnik polityki demograficznej Jaworzna wymaga przygotowywania planów, które w przyszłości pozwolą na zapewnienie nowych mieszkań i harmonijny rozwój miasta. Konsultacje społeczne będą kontynuowane, także przy innych dokumentach planistycznych.

Dlaczego plan Dąbrowa Narodowa III jest ważny dla całego Jaworzna?

Zamysł przeznaczenia terenów w Dąbrowie Narodowej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powstał w roku 2018 podczas prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna z roku 2015. Był to wynik analizy sytuacji demograficznej miasta i oceny potencjału inwestycyjnego ne te cele. Wskazano działkę gminną położoną niezwykle dogodnie w paśmie osiedleńczym dzielnicy przy ul. Katowickiej.

Projekt procedowanego planu obejmuje powierzchnię 8,2 ha. Objęcie działki pracami planistycznymi jest realizacją planu koncentrowania zabudowy na terenach uzbrojonych. Jaworzno jest bardzo rozległe (14 miejsce w Polsce) i usilnie  dąży do tego, aby zabudowa się zacieśniała, a nie rozpraszała. Pomimo relatywnie dużego potencjału terenów mieszkaniowych w mieście, tereny te pozostając w rękach prywatnych, nie są aktywne. Działki gminne pozwalają na szybsze i pewniejsze ich zagospodarowanie, co jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i miasta, próbującego utrzymać lub zwiększyć liczbę mieszkań i mieszkańców. To ważny czynnik rozwojowy, dla którego należy prowadzić długofalową politykę.    

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III jest elementem budowania obszarów osadniczych i ma dać szansę na osiedlenie się tu nowych mieszkańców. Jest zgodny z ogólną polityką Jaworzna i obejmuje działkę gminną w niezbędnym zakresie. Wzmocni pozycję dzielnicy na wjeździe do miasta oraz da możliwość powstania kolejnych domów w zabudowie wielorodzinnej, których w gminie występuje silna potrzeba. Co więcej, ta część miasta - na granicy Łubowca i Dąbrowy Narodowej wymaga - co zgłaszają mieszkańcy - zapewnienia nowych usług handlowych.

Polityka przestrzenna to element strategii rozwoju - ważna i niekiedy kluczowa dla połączenia wszystkich składowych: demografii, ochrony środowiska, jakości życia i budowania fundamentów materialnego rozwoju. Jak każda polityka musi się ona opierać o dokumenty. W Jaworznie od dekad prowadzimy niezwykle spójne działania planistyczne, zbudowane na dogłębnej analizie stanu istniejącego. Zarówno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i plany miejscowe wpływają na obraz Jaworzna, czego rezultaty możemy zaobserwować od lat i z czego jesteśmy dumni. Miasto się zmienia i będzie się zmieniać dla dobra mieszkańców. Działania planistyczne są jawne na każdym etapie i tylko od aktywności samych obywateli zależy, czy chcą w nich uczestniczyć.

***

Najważniejsze fakty dotyczące prowadzonych prac na terenie Dąbrowy Narodowej:

1. Nie ma żadnej decyzji z mpzp o wycince! Celem omawianego projektu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III jest ustalenie nowych funkcji dla tego terenu. Dzisiaj plan ten nie ma żadnej mocy prawnej i na jego podstawie nie została wydania żadna decyzja o wycince lasu.

2.Usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Nowodługoszyńskiej

W rejonie Łubowca i Dąbrowy Narodowej prowadzone są natomiast prace związane są z budową kanalizacji deszczowej w śladzie drogi ulicy Nowodługoszyńskiej. Droga ta i obecne prace związane z jej uzbrojeniem są od lat znane i zapisane w miejskich dokumentach planistycznych, oraz oczekiwane przez mieszkańców jako nowe połączenie osiedla. To także spora szansa rozwojowa, ponieważ nowy ślad drogi umożliwi uruchomienie terenów prywatnych i gminnych pod zabudowę mieszkaniową. Jest to jedno z zadań realizowanych w ramach inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna - ul. Nowodługoszyńska, ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków".

3. Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew

Gmina jako właściciel terenu ma obowiązek dokonywania przeglądu drzewostanu. W ramach swoich obowiązków i uprawnień, w listopadzie 2021 r. tuż przy ul. Katowickiej prowadzona była wycinka drzew na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska UM. Miała ona na celu usunięcie drzewostanu, który ze względu na zły stan fitosanitarny zagrażał bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, a także osób korzystających z przystanku Łubowiec. Usuwane drzewa osiągnęły już wiek rębności, a ich stan budził zastrzeżenia leśników. Stanowiły one zagrożenie, szczególnie w czasie burzy czy silnych wiatrów - połamane gałęzie mogły uszkodzić przejeżdżające samochody, a w najgorszym wypadku, stare i przesuszone drzewo mogło uszkodzić przystanek lub nawet być przyczyną wypadku z udziałem oczekujących na nim pasażerów. W ramach tych prac usunięto 41 najbardziej uszkodzonych drzew.

4. Niezależna od Urzędu Miejskiego w Jaworznie wycinka lasu prowadzona jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych i zlokalizowana jest na terenie Sosnowca. Wycinka na terenie Sosnowca jest niestety błędnie podawana jako obszar Jaworzna i ma dotyczyć projektu mpzp Dąbrowa Narodowa III - co nie jest prawdą i nie ma pokrycia w terenie.