Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I"

3 lutego 2022, 10:15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I"

Od 4 lutego do 11 marca br. będzie można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszczelnik I" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 9 lutego 2022 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Uwagi do planu

Zgodnie ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.
  • lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożone uwagi, z zachowaniem zasad RODO, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki.

W okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu będą realizowane dodatkowe działania informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców w ramach projektu "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0": punkt konsultacyjny oraz ankieta online. Ich głównym celem będzie zapewnienie mieszkańcom zapoznania się z dokumentem planu, wyjaśnienie poszczególnych zapisów i udzielenie odpowiedzi na pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 32 6181621 lub 32 6181641 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl