Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

MPZP Niedzieliska po dyskusji i z ofertą współpracy

9 lutego 2022, 07:31

MPZP Niedzieliska

MPZP Niedzieliska

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niedzieliska dobiegły końca. Na najbliższej sesji Rada Miejska Jaworzna będzie debatowała nad przyjęciem tego dokumentu. Propozycja przeznaczenia działki gminnej, w sytuacji łatwego dostępu, możliwości dogęszczenia zabudowy w tym miejscu i gotowej infrastruktury pod cele mieszkaniowe w rejonie ul. Szczakowskiej i Grunwaldzkiej wydaje się oczywista, gdyż była zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna przyjętego pod koniec 2020 r.

Podczas dyskusji publicznej nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu, padały argumenty o poprawie warunków życia okolicznych mieszkańców, ochrony i usystematyzowania zieleni urządzonej oraz miejsc do rekreacji. W toku dyskusji, spotkań i ustaleń zanikała argumentacja o bezzasadności przeznaczenia wskazanego planem, a dominowała potrzeba zajęcia się zaniedbanym terenem między osiedlami mieszkaniowymi i sprecyzowaniem jego funkcji.

- Argumenty gminy o konieczności szukania terenów pod budownictwo zorganizowane, którego miasto bardzo potrzebuje, opierały się na pogłębionej analizie miejsca, będącego obszarem uzbrojonym i dobrze skomunikowanym. Szukanie kompromisu przy pierwotnie ugruntowanych postawach nie było łatwe. Strony były doskonale przygotowane do dyskusji. Był to wzorcowy przykład zaangażowania społecznego w proces konsultacji, za które dzisiaj uczestnikom należy się podziękowanie - mówi Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.

W projekcie planu, miasto określiło przyszłe przeznaczenia terenu i przypisało odpowiednie parametry zabudowy. To etap niezbędny przed ogłoszeniem przetargów i przyszłym zagospodarowaniem. Plan przewiduje zróżnicowane funkcje mieszkaniowe i usługowe wraz z zapleczem komunikacyjnym. Na tym relatywnie niewielkim obszarze także ochrona przyrody ma swoje ważne miejsce - wnioski i interesy okolicznych mieszkańców zostały zabezpieczone w planie, jak i ponadnormatywnym działaniu władz miasta. Prezydent Miasta już w zeszłym roku zadeklarował, że część terenu pod zabudowę wielorodzinną, może być wydzierżawiona mieszkańcom pobliskich bloków w celu zagospodarowania na ich potrzeby i utrzymania na nim dotychczasowych funkcji i istniejącego drzewostanu. Jeżeli ta forma zapewni właściwe utrzymanie terenów w ustalonym kształcie i strony będą zadowolone z takiej formy współpracy, dzierżawa może być przedłużana. Mieszkańcy będą mogli poczuć się gospodarzami i partnerem Gminy we wspólnym zagospodarowaniu tej części dzielnicy Niedzieliska.