Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zabudowana działka przy ul.Towarowej na sprzedaż

21 lutego 2022, 13:26

Zabudowana działka przy ul.Towarowej na sprzedaż

Zabudowana działka przy ul.Towarowej na sprzedaż

W środę, 9 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gminnej nr 165/12 o pow. 1114 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, położonej przy ul. Towarowej 50-52 w Jaworznie.

Nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna, wśród pojedynczej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w osiedlu Podłęże i zabudowy usługowo-handlowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się oświetloną ulicą Towarową, która jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej, z obustronnym chodnikiem.

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami. Działka jest zagospodarowana. Teren działki płaski.  W ulicy Towarowej przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanał ciepłowniczy, kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Przez działkę przebiegają kolidujące uzbrojenia. Działka w części jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł z ram stalowych wypełnionych prętami stalowymi, wspartych na słupkach stalowych.

Opisana nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00017191/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie - Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

  • Budynek ul. Towarowa 50:
  • Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 283 m2
  • Powierzchnia użytkowa: ok. 275 m2.
  • Kubatura budynku: ok. 1132 m3.
  • Budynek ul. Towarowa 52:
  • Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 283 m2.
  • Powierzchnia użytkowa: ok. 280 m2.
  • Kubatura budynku: ok. 1132 m3.
  • Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
  • Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka nr 165/12 w obr. 1026 położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 2U - Teren zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 351.670,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 53.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 2 marca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 00009206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: "Przetarg - zabudowana działka nr 165/12 w obr. geod. 1026m. Jaworzna". Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 9 marca 2022 r. Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:40.

Szczegóły - https://www.bip.jaworzno.pl/a,40802,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-zabudowan.html