Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Jaworzna

4 marca 2022, 08:04

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Jaworzna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Jaworzna

Jaworzno przystępuje do opracowywania kolejnej edycji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jaworzna" obejmującego swoim zasięgiem przedział czasowy w ramach nowej, otwierającej się perspektywy finansowej dla krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych. To strategiczny dokument, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a jego istotą jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację ww. działań z wykorzystaniem zewnętrznego wsparcia finansowego.

Pierwsza edycja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno" została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z 26 listopada 2015 roku i obejmowała przedział lat 2016-2020. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z 2015 roku wskazywał kierunki działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii finalnej na terenie Jaworzna i tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym przede wszystkim CO2) - w perspektywie do roku 2020. W dokumencie tym przyjęto obniżenie wielkości emisji CO2 o 5,6 proc. w stosunku do roku bazowego 2010.

Realizowana w tym roku kolejna edycja PGN podejmuje w swojej treści najnowsze trendy i cele wyznaczone (w perspektywie do 2030 r.) w obszarze poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, ustalone na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka polegająca na prowadzeniu działań uwzględniających korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe a zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dlatego też zakres tematyczny Planu odnosi się zarówno do działań inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych wyspecyfikowanych w szeregu sektorach aktywności miasta, tj.: w sektorze budownictwa mieszkaniowego, budownictwa publicznego, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego oraz w gospodarce odpadami i gospodarce ściekowej.

Do prawidłowego wykonania ww. dokumentu, konieczne jest wiec pozyskanie odpowiednich informacji dotyczących realizowanych oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2030, na terenie miasta Jaworzna, których efekty pozwolą na zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 do powietrza.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania projektów dotyczących planowanych przedsięwzięć w następującym zakresie:

 • termomodernizacja budynków,
 • modernizacja kotłowni (w tym wymiana pieców węglowych na gazowe lub inne źródła niskoemisyjne),
 • montaż źródeł energii odnawialnej (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła),
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • poprawa efektywności energetycznej w procesach przemysłowych i technologii produkcji,
 • wymiana maszyn i pojazdów na zero- lub niskoemisyjne.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych wdrażaniem lokalnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie Jaworzna, w tym m.in.:

 • właścicieli zasobów mieszkaniowych (wielo- i jednorodzinnych),
 • zakładów przemysłowych i usługowych,
 • przedsiębiorstw energetycznych,
 • osób prywatnych,
 • organizacji pozarządowych,

którzy planują realizację ww. przedsięwzięć w latach 2022-2030 na terenie miasta.

Opisanie danej inwestycji w PGN Jaworzno 2022 nie determinuje bezwzględnej konieczności jej realizacji, jednak może stanowić o preferencji jej dofinansowania z krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych. Zgłoszenie jest całkowicie dobrowolne. Można je zrealizować poprzez wypełnienie FORMULARZA umieszczonego pod linkiem:

Wypełniony Formularz należy przesłać do 31 marca 2022 r. na podany poniżej adresy mailowy firmy Energoekspert Sp. z o. o. z Katowic, która na podstawie zawartej umowy, jest wykonawcą "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jaworzna":

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Natomiast ze strony Urzędu Miasta w Jaworznie temat prowadzi:

 • Grzegorz Pawelec - tel. 32 618 16 69.
Obrazek