Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy: Rusza nadawanie nr PESEL

15 marca 2022, 13:17

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca 2022 r., w tym tygodniu w każdej gminie rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz profil zaufany.

Warto pamiętać, że numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem Ukrainy lub
 • są obywatelem Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem obywatela Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy!

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć już od 16 marca w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej i powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem. Do wniosku załącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej.

Wniosek w imieniu małoletniego dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Należy przygotować:

 1. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (formularze są dostępne w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz do pobrania w BiP – dostępne w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz do pobrania w BiP - https://www.bip.jaworzno.pl/m,19973,pesel-dla-obywatela-ukrainy.html.). Na miejscu można uzyskać pomoc przy uzupełnianiu wniosku.
 2. Kolorowe zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym (podczas wizyty w Urzędzie Miejskim można uzyskać indywidualne skierowanie na wykonanie bezpłatnych zdjęć)
 3. Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada żadnego dokumentu, składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie nadania numeru PESEL.

Sprawy związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy można załatwić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przy ul. Grunwaldzkiej 33.

W celu sprawnej obsługi stron należy pobrać "numerek" od pracownika obsługi. W przypadku dużej liczby osób oczekujących na rejestrację będą wskazywane konkretne godziny lub dni rejestracji. Zachęcamy do planowania wizyty w Urzędzie Miejskim po 20 marca, tj. niekoniecznie w pierwszych dniach rejestracji. Godziny pracy punktu rejestracji w Urzędzie Miejskim w Jaworznie: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00-15.00, w czwartek w godz. 7.00-16.00 i w piątek w godz. 7.00-14.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 61 81 523, 32 61 81 542, 32 61 81 524, 32 61 81 519.

***

Важлива інформація для громадян України: Розпочинається процес надання ідентифікаційного номеру PESEL.

Згідно з повідомленням Міністра цифровізації від 12 березня 2022 року, цього тижня , в кожному місті розпочнеться реєстрація біженців з України, які бажають отримати ідентифікаційний номер PESEL та надійний профіль.

Варто пам’ятати, що номер PESEL може отримати така особа, яка :

 • є громадянином України;
 • є громадянином України та має карту поляка;
 • є членом найближчої родини громадянина України, який має карту поляка;
 • перебуває у шлюбі з громадянином України, але не має громадянства України;

і які прибули у період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з України, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Заява на отримання номера  PESEL може бути подана з 16 березня до будь-яких органів місцевого самоврядування  ґміни на території Республіки Польща.

Заява подається особисто за місцезнаходженням міської влади у паперовій формі та має бути закріплена розбірливим власноручним підписом. До заявки додається актуальна кольорова фотографія, розміром 35x45 мм, зроблена на рівномірному світлому фоні,на якій зображена особа в положені спереду.

Заява від імені неповнолітньої дитини подається одним із батьків, опікуном, піклувальником,тимчасовим піклувальником,призначеним судом опіки та піклування,або особою, яка фактично опікується дитиною. При подачі заяви, у даної особи беруться відбитки пальців.
У дітей до 12 років відбитки пальців не беруться.

Вам слід підготувати:

 1. Заяву про надання номера  PESEL  громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом ( форма заяви доступна в міському управлінні м.Явожно та для завантаження в ВіР- https:// www.bip.jaworzno.pl /m,19973,pesel-dla-obywatela-ukrainy.html Допомога із заповненням заяви доступна на місці.
 2. Кольорове фото на фотопапері ( під час відвідування мерії можна отримати індивідуальне направлення на безкоштовне фото);
 3. Документ, що підтверджує  дані, що містяться в заяві , та особу. Якщо у особи немає жодного документу, вона подає заяву про достовірність даних, що містяться в заяві, під страхом кримінальної відповідальності за подання неправдивої інформації в заяві.

Якщо заява подається від імені неповнолітнього( до 18 років), необхідно надати дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.

Послуга безкоштовна. Заявник отримує підтвердження про присвоєння номера  PESEL.  

Питання, пов’язані з присвоєнням номера PESEL громадянам України, можна вирішувати в міському управлінні в м.Явожно, у відділі реєстрації населення та ідентифікації особи за адресою: вул.Грюнвальдська 33.

Для ефективного обслуговування слід отримати ’’номер’’ у спіробітника служби. У разі великої кількості людей, які очікують на реєстрацію, будуть вказані конкретні години чи дні реєстрації. Рекомендуємо планувати свій візит до мерії після 20 березня, тобто не обов’язково в перші дні реєстрації.

Графік роботи пункту реєстрації при міському управлінні в Явожно: понеділок, вівторок, середа з 7.00-15.00, по четвергах з 7.00-16.00 та в п’ятницю з 7.00-14.00.

Детальна інформація за телефонами : 326181523, 326181542, 326181524, 326181519.