Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rzecznik Konsumentów radzi - energia elektryczna

13 listopada 2015, 11:43

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Konsument energii elektrycznej ma prawo dokonać wyboru sprzedawcy z dostępnych na rynku ofert i wybrać tą, która jest dla niego najkorzystniejsza. Przy wyborze sprzedawcy energii elektrycznej należy zwrócić uwagę przede wszystkim  na cenę, okres obowiązywania umowy, warunki wypowiedzenia oraz sprawdzić czy nie ma ukrytych opłat. Jeśli Konsument uzna, że oferta innego sprzedawcy, jest atrakcyjniejsza od obecnej może bezpłatnie dokonać zmiany sprzedawcy.

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej realizowane są przez dwa odrębne przedsiębiorstwa. Konsument może zawrzeć dwie odrębne umowy, tj.: umowę sprzedaży ze sprzedawcą i umowę o świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorem. Energia elektryczna może być także dostarczana odbiorcy na podstawie jednej umowy tzw. umowy kompleksowej. Na podstawie takiej umowy sprzedawca dokonuje sprzedaży energii elektrycznej jednocześnie zapewniając dostarczenie tej energii konsumentowi przez dystrybutora.

Zmiana sprzedawcy polega w pierwszej kolejności na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez konsumenta sprzedawcą. Następnie konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Przy zawieraniu nowej umowy i wypowiadając dotychczasową konsument powinien szczegółowo zapoznać się z terminami wejścia w życie nowej umowy i rozwiązania dotychczasowej. Brak weryfikacji warunków umowy może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat przez sprzedawcę.

Jeżeli konsument zawarł tylko umowę sprzedaży konieczne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorem. Po zawarciu nowej umowy należy zgłosić ten fakt dystrybutorowi – do wykonania wszystkich tych czynności konsument może upoważnić inny podmiot np. nowego sprzedawcę. Dystrybutor obowiązany jest umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą. Zmiana sprzedawcy nie może zakłócać ciągłości dostarczania energii elektrycznej i obniżać parametrów dostarczanej energii.

Zawsze, a w szczególności w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, należy zwrócić uwagę na to co podpisujemy! Swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej stwarza zagrożenie, że konsument może nieświadomie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczas. Zmiana sprzedawcy jest dobrowolna!