Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nieprawidłowości, nadużycia

Obrazek

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
lub nadużyciach finansowych

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (POIiŚ), informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w wykorzystaniu środków unijnych w ramach przedmiotowego programu.

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

lub

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.