Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 14 i 16 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaworznie

Obrazek

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 14 i 16 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii

Beneficjent: Jaworzno - Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację trzech placówek oświatowych miasta Jaworzna: Przedszkola Miejskiego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 14, Szkoły Podstawowej Nr 16. Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach. W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

  • modernizację instalacji c.o. i kotłowni, w tym wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe,
  • modernizację instalacji c.w.u., w tym montaż próżniowych kolektorów słonecznych,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu,
  • wymianę drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej.

Koszt jednost. redukcji emisji CO 2: 8514,36 zł/t.
Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery: 420,56 t/rok tj.: 64,17%.
Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 1,4 t/rok tj. 98,84 %.
Efektywność kosztowa redukcji PM10: 2 557 714,86 zł/t.

Główny cel projektu:

  • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną trzech obiektów oświatowych Jaworzna.

Bezpośrednie cele projektu:

  • zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego,
  • poprawa aspektów zdrowotnych,
  • wypełnienie dyrektyw,
  • osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędność.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 7 lipca 2017 r.

Wartość projektu: 3 605 675,36 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 979 057,12 zł
% dofinansowania: 83,65

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT".