Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie

Obrazek

Projekt pn. "Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie" otrzymał dofinansowanie z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności i skuteczności kształcenia zawodowego w Jaworznie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje prace polegające na rozbudowie istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej, o halę będącą pracownią mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. W ramach projektu przewidziano również remont istniejących sal szkolnych: pracowni obróbki maszynowej i pracowni obrabiarek skrawających CNC, oraz doposażenie ww. pracowni.

Wyposażenie pracowni zapewni możliwość uzyskania przez uczniów dodatkowych umiejętności, przydatnych na rynku pracy, a mianowicie: uczniowie kształceni w zawodzie technik górnictwa podziemnego uzyskają możliwość zdobycia umiejętności obsługi obrabiarek konwencjonalnych, uczniowie kształceni w zawodzie murarz-tynkarz - umiejętności przygotowywania zbrojeń budowlanych, uczniowie kształceni w zawodzie technik elektryk - umiejętności diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, uczniowie kształceni w zawodzie technik mechatronik - umiejętności programowania i obsługi obrabiarek CNC. Ponadto, wzrośnie atrakcyjność kształcenia zawodowego. Przykładowo, osobom niepełnosprawnym umożliwi się zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach do tej pory dla nich niedostępnych, tj.: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Wartość całkowita projektu: 2 929 633,53 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 445 606,29 zł
% dofinansowania: 85%

Okres realizacji projektu: od 1 października 2015 r. do 30  czerwca 2018 r.

Bieżące informacje na temat działań realizowanych w ramach projektu zamieszczane są na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie: http://ckp.jaworzno.edu.pl/zawod-praca/

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII. "Infrastruktura edukacyjna", Działanie 12.2. "Infrastruktura kształcenia zawodowego", Poddziałanie 12.2.1 "Infrastruktura  kształcenia  zawodowego - ZIT".