Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Jaworzno

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Jaworzno.

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Jaworzno

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze wszystkich obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej Miasto Jaworzno w ramach projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.

Informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków znajdują się w poniższym zarządzeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jaworzna.

Zarządzenie Nr GD.0050.305.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Jaworzno.