Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej

Obrazek

Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

Wartość całkowita projektu: 1 330 572,00 zł,
Dofinansowanie: 1 130 986,20 zł,
Wkład własny: 199 585,80 zł,
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 43 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w PM 24 w Jaworznie, poszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące wraz z doposażeniem w pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowych miejsc pracy i doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,nauczyciele.

Wskaźnik produktu: 43 nowe miejsca wychowania przedszkolnego dofinansowane w programie, 50 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, 5 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Miejsce realizacji projektu: Miasto Jaworzno.