Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uzgodniono zasady JBO 2017

18 marca 2016, 11:29

Konferencja podsumowująca prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim na 2017 rok za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie procedury regulującej kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Efekt naszej pracy tj. "Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowych z budżetu obywatelskiego na 2017 rok" zostanie przedłożony radnym na kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

Za nami cykl konsultacji nad zasadami JBO. Czwarta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zwiastuje duże zmiany. Przede wszystkim otwiera się on na projekty ogólnomiejskie. Projekty lokalne będą nadal realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, jednak kwota przeznaczona na ich realizację, będzie stałą w wysokości 75 tys. zł na każdy obszar. Osobna pula 1 mln zł zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską JBO. Ze względu na liczne uwagi mieszkańców z definicji zadania publicznego zostaną wyłączone inwestycje i remonty na terenie placówek oświatowo-wychowawczych.

- Zgodnie ze wskazaniami mieszkańców, chcemy wyłączyć z możliwości lokowania zadań w edycji 2017 placówki oświatowo–wychowawcze i budynki gminne - mówi Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny. - Niemniej jednak, zakładamy, że dodatkowe 500 tys. zł przeznaczone na bieżące utrzymanie, w znacznej mierze zostanie przeznaczone na doposażenie obiektów już zrealizowanych w ramach JBO. W większości są to zadania zrealizowane właśnie na terenach szkół.

Zadania zgłoszone do realizacji nie mogą też kolidować z założeniami wynikającymi z planów i programów dotyczących rozwoju miasta tj. zadaniami ujętymi już w budżecie miasta. Czwarta edycja oznacza też przywrócenie ograniczenia wiekowego (15 lat), zarówno dla wnioskodawców jak i głosujących. Nowością natomiast będzie wprowadzenie dodatkowego terminu na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach. Na kartach do głosowania ponownie pojawi się numer PESEL, który znacznie ułatwi identyfikację i weryfikację głosów.

Poniżej publikujemy listę uwag uwzględnionych lub też odrzuconych po ostatnim konsultacyjnym spotkaniu 10 marca br.

Projekt uchwały JBO 2017 zostanie skierowany na kwietniową sesję Rady Miejskiej, a to oznacza, że pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami mogą rozpocząć się jeszcze w maju br.

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl