Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mariusz Kowalski - Doradca metodyczny z wychowania fizycznego

mgr Mariusz Kowalski Jestem doradcą metodycznym z przedmiotu wychowanie fizyczne wszystkich typów szkół z terenu miasta Jaworzno od 17 lutego 2014 r. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna oraz współczesne formy muzyczno – ruchowe.

mgr Mariusz Kowalski

Jestem doradcą metodycznym z przedmiotu wychowanie fizyczne wszystkich typów szkół z terenu miasta Jaworzno od 17 lutego 2014 r. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna oraz współczesne formy muzyczno – ruchowe. Posiadam też dodatkowe kwalifikacje z zakresu masażu, odnowy biologicznej oraz fitnessu.

Od września 2000 roku jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 4 w Jaworznie. Moje doświadczenie zawodowe wzbogaciłem o pracę w PM nr 24 w Jaworznie oraz ZSP nr 2 w Jaworznie na stanowiskach instruktora rytmiki oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Od 2008 roku pełnię funkcję sekretarza w Miejskim Szkolnym Związku Sportowym w Jaworznie.

Obecnie jestem wykładowcą w kilku instytucjach zajmujących się doskonaleniem zawodowym na kierunkach masaż i odnowa biologiczna, taping sportowy i rehabilitacyjny oraz instruktor fitness. Moje zainteresowania są ściśle związane z moją pracą zawodową.

Niniejsza strona powstała z myślą o nauczycielach wychowania fizycznego i w szczególności jest do nich skierowana. Znajdą tu Państwo wiele informacji przydatnych w pracy zawodowej w szkole, ofertę szkoleń oraz wszystkie informacje o zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna.

Zadania nauczyciela doradcy metodycznego z przedmiotu wychowanie fizyczne:

 1. Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
  a) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;
  b) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;
  c) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  d) podejmowaniu działań innowacyjnych.
 2. Planowanie działań stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
 3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach, konsultacjach i konferencjach organizowanych  przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 4. Udział w organizacji zawodów sportowych, w tym we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
 5. Udział w naradach organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
 6. Prowadzenie dokumentacji doradcy metodycznego określonej przez organ prowadzący.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 1. Udzielanie konsultacji, w tym indywidualnych nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek z  terenu miasta Jaworzna.
 2. Udzielanie pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę.
 3. Organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji metodycznych wspomagających pracę nauczycieli wychowania fizycznego.

 TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

- wtorek godz. 15:15 - 16:00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie
ul. Spółdzielcza 9
43 - 600 Jaworzno (Dąbrowa Narodowa)

PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZENIE TELEFONICZNE LUB MAILOWE SPOTKANIA:

tel. 693 380 467
e-mail: mariusz.kowalski.zs4@interia.pl