Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Aktualności NGO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które mogą się przydać w Państwa działalności.


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno informuje:

Wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu zachęcamy do udziału w organizowanych przez nasz Oddział wycieczkach.

Szczegółowe informacje o planowanych wyjazdach znajdują się na naszych stronach internetowych:
www.jaworzno.ptt.org.pl oraz www.facebook.com/ptt.jaworzno,
a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Grunwaldzkiej 35.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 505 900 666 oraz w czwartki w godz. od 17:00 do 18:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

***

Internetowe Centrum Wsparcia (ICW) oferuje bezpłatne doradztwo on-line w zakresie: prawa, finansów i księgowości dla organizacji pozarządowych z całej Polski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.poradnik.ngo.pl.

***

Rada Seniorek i Seniorów z Sosnowca zaprasza do współpracy i organizacji wolnego czasu Seniorów z terenu Miasta Jaworzna.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą należy kontaktować się z Przewodniczącym Rady Seniorek i Seniorów - Jerzym Dudkiem, tel. 501-596-300, e-mail: jerzy.dudek@czystemiasta.eu

***

NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH – OBYWATELE DECYDUJĄ!!!

Od 18 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zbiórek publicznych. Przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ustawa zakłada, że to obywatele powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji i na jaki cel – przekazać swoje pieniądze. To dla nich powinna być przygotowywana informacja o zbiórkach i ich wynikach. Także po to, by możliwa była skuteczniejsza kontrola zbiórek.

Od 18 lipca 2014 r. na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba urzędowej zgody.

Więcej informacji o nowych zasadach znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Jaworznie http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/1615/zbiorki_publiczne_po_nowemu.html oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  https://mac.gov.pl/zbiorki

***

Wycieczki PTTK

PTTK zaprasza wszystkich chętnych na sierpniowe wycieczki. Zapisy uczestników są prowadzone w Oddziale PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze),

tel. (32) 616 39 52, kom.: 603 275 115,
w godz. 10.00-18.00

Szczegółowy harmonogram wycieczek na stronie internetowej: www.pttk.jaw.pl.

***

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

***

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – nowy kształt stowarzyszeń zwykłych


Ewidencja tam, gdzie była
Minimum 3 osoby postanawiają założyć stowarzyszenie zwykłe. Piszą regulamin, wybierają – lub nie – zarząd. I co dalej? Kolejnym krokiem jest zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. Ewidencja prowadzona
jest przez "organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego". Chodzi tu o starostę.
Wniosek o wpis do ewidencji
Do starosty składamy pisemny wniosek o wpis do ewidencji. Wniosek może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).
Do wniosku trzeba dołączyć:
1. regulamin działalności,
2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej,
o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
Kiedy zaczynamy działać?
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a. ust 1). Starosta powinien dokonać wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli jednak wniosek
zawiera braki, może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni.
Dane stowarzyszeń zwykłych dostępne
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będzie jawna i udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy będzie miał prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.
Co mają zrobić stare stowarzyszenia zwykłe
Działające dziś stowarzyszenia zwykłe mają do wyboru:
1. dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę,
2. nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu. W pierwszym przypadku stowarzyszenia uzyskają ułomną osobowość prawną – czyli staną się stowarzyszeniami zwykłymi w rozumieniu nowych przepisów. Dostosowując regulaminy będą mogły w różnym stopniu skorzystać z możliwości, jakie oferuje nowelizacja. Dostosowania nie muszą następować od razu. Ustawodawcy dali stowarzyszeniom zwykłym czas na zastanowienie się i podjęcie odpowiednich kroków. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadnie więc na maj 2018 r. Dopóki nie dokonają wpisu, działają na podstawie starych zasad. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyska wpisu do ewidencji (czyli przypadek drugi z powyższej listy), zostanie rozwiązane z mocy prawa. Nie będzie się liczyło ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

***

Klub Wsparcia LEPSZE JUTRO

Klub Lepsze Jutro jest miejscem spotkań dla osób które chcą w takim Klubie przebywać i zaangażować się w jego działalność. Klub prowadzi różnorodną działalność –
interwencyjną/doraźną/dla osób bezdomnych, ubogich w potrzebie/kulturalną, pro zdrowotną oraz integracyjną.

Miejsce realizacji zadania: ul.Ks.Mroczka 49 , Jaworzno - noclegownia dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w Jaworznie.

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Konkurs

"KARTKA ŚWIĄTECZNA – ZDROWE I RADOSNE ŚWIĘTA"
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w w/w konkursach.

Szczegóły w załączniku poniżej.

***
ŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

Zaprasza na spotkanie tematyczne - "Działalność gospodarcza w organizacji- ekonomizacja NGO",
które odbędzie się 14 listopada 2017 r., w godz.14:00 - 20:00 w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 235 (III piętro).
Zajęcia poprowadzi - Tadeusz Durczok - Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

W celu zapisania się na spotkanie proszę wysłać e-mail zawierający imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz numer telefonu na adres
owisjaworzno@gmail.com do 7 listopada 2017 br.

***

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na kolejne cykliczne spotkanie poświęcone współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godz.15:45 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Podczas spotkania zostaną omówione zakresy merytoryczne zaproszeń do składania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Ponadto podsumowana zostanie współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 oraz omówione zostaną wnioski wniesione ustnie podczas ostatniego Forum Organizacji Pozarządowych.

Ze względów organizacyjnych proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 27 listopada 2017 r., tel. (32) 61-81-780.

Zastępca Prezydenta Miasta
Monika Bryl

***

Wsparcie Rodziny. Pomoc prawna i psychologiczna w ramach
Centrum Pomocy Rodzinie CaritasZapraszamy wszystkich mieszkańców Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Jaworzna oraz Będzina,  którzy potrzebują fachowej pomocy prawnej oraz wsparcia psychologa do skorzystania z usług Centrum Pomocy Rodzinie Caritas.
Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Korczaka 5  w Sosnowcu, rozpoczęła się  trzecia edycja projektu  "Centrum Pomocy Rodzinie Caritas", która działać będzie do końca 2017 roku.

Zadaniem projektu jest ochrona wartości nadrzędnej jaką jest rodzina. Projekt Centrum skierowany jest do osób borykających się z problemem alkoholowym w rodzinie oraz konsekwencjami ekonomicznymi uzależnień.
Na porady zapisywać się można telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 03 70 lub osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu.


Porady są udzielane bezpłatnie.

***

Konkurs

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie poświecone współpracy z organizacjami pozarządowymi , które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 14:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie ul. Rynek Główny 17. Będzie ono okazją do podsumowania naszej współpracy w 2018 roku oraz omówienia wszelkich istotnych zagadnień związanych z rozliczaniem dotacji i realizacją zadań wspartych przez Gminę Miasta Jaworzna.

Podczas spotkania przeprowadzony zostanie przez Panią Gabrielę Knapik - przedstawiciela Oddziału Śląskiego PRFON wykład na temat: "Jak pozyskać środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprwnych".

Ze względów organizacyjnych proszę telefonicznie potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 1 czerwca 2018 r., tel. 32 61 81 780.

***

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na uroczystą Galę "Wolontariusz Roku 2018 Miasta Jaworzna", która odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publucznej w Jaworznie ul. Rynek Główny 17.

W trakcie gali nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród. Laureaci zostali wyłonieni w następujących obszarach:

- profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne, w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;

- edukacja, kultura i sport, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży;

- ekologia i turystyka, w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opiekinad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt.

Ze względów organizacyjnych proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności, do dnia 3 grudnia 2018 r., tel. (32) 61 81 780, (32) 61 81 684.

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej

Łukasz Kolarczyk

***

                                        Jaworzno, dnia 09 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie   informuję,   że   Urząd   Marszałkowski   Województwa   Śląskiego   ogłosił   konkursy
na   realizację   zadań   publicznych   z   zakresu   kultury   fizycznej   oraz   bezpieczeństwa   publicznego
w     ramach     których,     o     środki     finansowe     mogą     wnioskować     organizacje     pozarządowe,
stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów
ustawy o sporcie.

Zachęcam do zapoznania się z ich treścią oraz do składania wniosków. Jednocześnie informuję,
iż termin na składanie wniosków upływa z dniem 21 stycznia br.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w poniższe linki:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-
slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-
wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-oraz-bezpieczenstwa-publicznego-
realizowane-w-terminie-od-dnia-podpisania-umowy-do-16-12-2019-r.html


https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-
konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadanie-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-
kultury-fizycznej-realizowane-w-terminie-od-dnia-podpisania-umowy-do-16-12-2019-roku-.html


Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości
i współpracy społecznej
Łukasz Kolarczyk

***

Jaworzno, dnia 28 stycznia 2019 r.


SG.OP.521.1.2019
 

Ogłoszenie o naborze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie,
termin zgłaszania kandydatów do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 16:00

Prezydent Miasta Jaworzna, działając na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Zgłoszenie kandydatów do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej kandydata
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie wraz z oświadczeniem
oraz upoważnieniem Zarządu.

Ponadto zgodnie z § 5 ust. 6 regulaminu do w/w uchwały kandydat na członka Rady winien:
1) być pełnoletnim przedstawicielem lub członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę,
2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3) być osobą nie karaną,
4) wyrazić zgodę na kandydowanie.

Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 16:00
na adres:

Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Górników 5
43-600 Jaworzno


1. Za datę zgłoszenia, rozumie się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
2. Wnioski niekompletne i złożone po terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
3. Informacje dotyczące naboru, można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej, ul. Plac Górników 5, pok. 108, tel. 61 81 780 lub na stronie internetowej.
 

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości
i współpracy społecznej
Łukasz Kolarczyk

***

Ogłoszenie o terminie wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie


Prezydent Miasta Jaworzna, działając na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie ogłasza, że w dniu:
25 lutego 2019 roku o godz. 15:00 na Sali Obrad  Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 zostaną przeprowadzone wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości
i współpracy społecznej
Łukasz Kolarczyk

      

***

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie informuje o otrzymanej dotacji z Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 na remont dachu wraz z pomieszczeniami na piętrze budynku schroniska mieszczącego się przy ul. Solskiego 3a.

***

W piątek 4 października 2019 r. zapraszamy na FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Szczegóły w załączniku poniżej

***

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta serdecznie zapraszam na pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych w formie webinarium (online), które odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. od godziny 15:00 do 19:00.

Nowością tegorocznego forum, będzie elektroniczna forma przekazu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Jak do tej pory w ramach forum przeprowadzona zostanie część szkoleniowa
w zakresie dwóch istotnych tematów: "COVID-19, a realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe" oraz "ABC członka zarządu". Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują
się na stronie rejestracyjnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w forum poprzez rejestrację na stronie :

https://jaworzno.clickmeeting.com/forum2020

Rejestracja jest bezpłatna poprzez kliknięcie w powyższy link i dokonanie zgłoszenia.

Platforma ClickMeeting jest bardzo prosta w obsłudze i możliwa do uruchomienia zarówno w przeglądarce komputerowej, jak i aplikacji na telefonie z systemem Android i iOS. Natomiast jeśli będą Państwo mieli kłopot w jej obsłudze - prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu: 32 618 17 80.

Możliwość przetestowania łącza dostępna pod poniższym adresem:

https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester?fbclid=IwAR0bf7FV0tKpak52BH2QTnSjw4DQ4aDleB9eFkL9aNYfO2ZoOywE0TDGuRE

W sytuacji braku dostępu do komputera i internetu istnieje możliwość udziału telefonicznego, tak aby mieć dostęp wyłącznie do dźwiękowego odbioru. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci skorzystania z takiej formy odbioru poprzez kontakt telefoniczny: 32 618 17 80.

Dbajmy o siebie w tym trudnym czasie.

Z wyrazami szacunku,

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości
i współpracy społecznej
Łukasz Kolarczyk

***

Konkurs ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”

Regulamin oraz wniosek dostępne w dokumentach poniżej.

***

Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt: Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 - 31.12.2021
Miejsce realizacji: Jaworzno , ul. Solskiego 3a i ul. Koszarowa 1

Prowadzenie Schronisk dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie
innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i integracji społecznej tych osób.
Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina Jaworzno. Realizacja powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jaworznie.

Projekt współfinansowany

***

Nie jesteś sam - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt:Nie jesteś sam – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Jaworzna poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin realizacji zadania:01.01.2021 - 31.12.2021

Zadanie realizowane jest w budynkach schroniska w Jaworznie przy ul. Koszarowej 1 i ul. Solskiego 3a.

Stowarzyszenie w ramach realizowanego programu świadczyć będzie usługi obejmujące działania:
•prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo indywidualne
•udzielanie pomocy socjalnej
•organizowanie zajęć i warsztatów z autoprezentacji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy, poradnictwo doradcy zawodowego, pracownika socjalnego,
•organizowanie warsztatów budowlanych

***
POMOC DORAŹNA
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Jaworzno

***

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS

Szanowni Państwo ,

zgodnie z informacją przekazaną Państwu  na Forum Organizacji Pozarządowych przypominamy, że każda  organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma obowiązek zgłoszenia najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji
o beneficjentach rzeczywistych i aktualizacji danych.

Obowiązek ten wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu beneficjentem rzeczywistym z perspektywy organizacji pozarządowej jest każda osoba fizyczna, która:

    • sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub
    • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W skrócie - w organizacji pozarządowej beneficjentem rzeczywistym jest każdy członek zarządu, który posiada statutowe uprawnienia do składania oświadczeń woli (np. podpisywania umów, reprezentowania organizacji). Należy także przeanalizować zapisy statutu pod kątem uprawnień członków komisji rewizyjnej, czy ich uprawnienia umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez organizacje. Jeżeli tak, to do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy także wpisać członków komisji rewizyjnej.

Zgłoszenie jest bezpłatne i można go dokonać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenia może dokonać tylko członek zarządu (nie może to być biuro rachunkowe). Do zgłoszenia wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, którym podpisuje się zgłoszenie zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji określonym w statucie (dla większości organizacji są to dwie osoby).

Informacje podlegające zgłoszeniu:

1. Dane identyfikacyjne organizacji:

• nazwa,

• forma organizacyjna,

• siedziba,

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

• NIP, o ile został nadany.
2. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

• imię i nazwisko,

• każde posiadane obywatelstwo,

• państwo zamieszkania,

• PESEL albo data urodzenia - w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

• informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.


Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Podstawa prawna: art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) w związku z ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815).
 

***