Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Obrazek

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
  • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
  • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
  • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
  • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

grdpp@um.jaworzno.pl


A K T U A L N O Ś C I 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Jaworznie, zwołuję drugie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie
na dzień 24.04.2019 r. na godz. 15.45 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 33, w Sali Nr 2 z następującym porządkiem obrad :

       1. Otwarcie obrad.
       2. Przyjęcie porządku obrad.
       3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
    w Jaworznie.
       4. Zapoznanie członków bieżącej Rady ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Rady Działalności
           Pożytku Publicznego za 2018 rok (poprzednia kadencja).
       5. Przekazanie ogólnych informacji na temat organizacji pozarządowych działających w Jaworznie.
       6. Przygotowania do Forum organizacji pozarządowych "AD 2019".
       7. Omówienie konkursu "Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzno".
       8. II Edycja Wakacyjnych Targów Pracy.
       9. Akcja – umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
       10. Akcja – sprzątanie miasta – działalność adresowana do organizacji pozarządowych.
       11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
       12. Zamknięcie posiedzenia Rady.


                                    Przewodniczący
                                Gminnej Rady Działalności Pożytku
                                    Publicznego w Jaworznie

                                   Łukasz Michael

 

***

Informujemy o konkursie Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

Terminy składania ofert do 1 marca 2017 r.

szczegółowe informacje o konkursie:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=778&id_menu=645

***

Zaproszenie na szkolenia i doradztwo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Jaworznie realizuje  projekt pt. " CINgo - Centrum Informacyjne dla organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń ogrodowych", w ramach którego organizowane są spotkania, szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń ogrodowych.

Udział w szkoleniach i doradztwie jest bezpłatny. Uczestnikom gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, promocyjne, poczęstunek, a w przypadku szkoleń wyjazdowych również nocleg i transport.

Szczegóły oferty dostępne w załączniku poniżej.

***

„Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna”

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępny w załączniku poniżej.

***

INFORMACJA

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje o zmianie godziny posiedzenia w dniu 17 listopada 2016 r. z godziny 15:15 na godzinę 16:00.

***

"Wolontariusz Roku 2017 Miasta Jaworzna"

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępny w załączniku poniżej.

***

"Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna"

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępne są w załączniku poniżej.

***

 

Jaworzno, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

SG.OP.521.1.2019

 

Ogłoszenie o naborze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie,
termin zgłaszania kandydatów do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 16:00

Prezydent Miasta Jaworzna, działając na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.


Zgłoszenie kandydatów do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej kandydata
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie wraz z oświadczeniem
oraz upoważnieniem Zarządu.
Ponadto zgodnie z § 5 ust. 6 regulaminu do w/w uchwały kandydat na członka Rady winien:
1) być pełnoletnim przedstawicielem lub członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę,
2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3) być osobą nie karaną,
4) wyrazić zgodę na kandydowanie.

Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 16:00
na adres:

Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Górników 5
43-600 Jaworzno


1. Za datę zgłoszenia, rozumie się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
2. Wnioski niekompletne i złożone po terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
3. Informacje dotyczące naboru, można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej, ul. Plac Górników 5, pok. 108, tel. 61 81 780 lub na stronie internetowej.


 

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości
i współpracy społecznej

Łukasz Kolarczyk

***

Skład zespołów konkursowych oceniających złożone wnioski o tytuł Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna.
Przewodniczący komisji - Łukasz Michael.


Obszar I - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych, oraz osób bezrobotnych
i bezdomnych:

1) Anna Lichota,
2) Krystyna Bojęś,
3) Marcin Otrębski,
4) Janina Dachowska,
5) Martyna Wylężek.

Obszar II - edukacja, kultura i sport w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa:

1) Katarzyna Pokuta,
2) Ewa Zuber,
3) Mariola Dudek,
4) Sylwestra Bogusz,
5) Szymon Smoliło.

Obszar III -ekologia i turystyka w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganiu bezdomności zwierząt:

1) Łukasz Michael,
2) Mirosław Kempka,
3) Anna Kępka,
4) Stanisław Kokosz,
5) Mikołaj Synowiec.

***

Zaproszenie

Na podstawie 8 ust.1 uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, zwołuję kolejne posiedzenie GRDPP - na dzień 3.2.2020 r. na godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w sali nr 2 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podsumowanie konkursu Wolontariusz Roku 2019.
5. Możliwości współpracy z Radą Seniorów z Młodzieżową Radą Miasta Jaworzna.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

***

Zaproszenie

Na podstawie 8 ust.1 uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, zwołuję kolejne posiedzenie GRDPP - na dzień 2.3.2020 r. na godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w sali nr 2 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjcęie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Spotkanie z zarządem Młodzieżowej Rady Miejskiej.
5. Wstępny plan i możliwość modyfikacji konkursu Wolontariusz Roku 2020.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

***

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Jaworznie, zwołuję drugie posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie
na dzień 20.09.2021 r. na godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 33, w Sali Nr 2 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 w Jaworznie.
      
4. Propozycja zorganizowania ogólnomiejskiego konkursu plastycznego, którego temat dotyczyłby wolontariatu (poprzedzonego lekcją przybliżającą powyższy temat)

5. Wstępny plan działań i możliwość modyfikacji konkursu WOLONTARIUSZ ROKU 2020-21 uwzględniając możliwość wystąpienia kolejnej fali pandemii.
      
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
      
7. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący
 Gminnej Rady Działalności Pożytku
 Publicznego w Jaworznie
Łukasz Michael
 

***