Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań własnych gminy w 2017 r. z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pn.: "Nieodpłatna pomoc prawna"

Zaproszenie do składania ofert - świetlice

Zaproszenie do składania ofert - profilaktyka nie musi być nudna

Zaproszenie do składania ofert - reintegracja

Zaproszenie do składania ofert - ferie

Zaproszenie do składania ofert z zakresu zdrowia

Zaproszenie do składania ofert z zakresu szkolenia dla organizacji

Zaproszenie do składania ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania kultury fizycznej

Zaproszenie do składania ofert z zakresu administracji rządowej - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Zaproszenie do składania ofert z zakresu kultury

Zaproszenie ekologia ochrona zwierząt

Zaproszenie do składania ofert  - AON i usługi opiekuńcze

Zaproszenie do składania ofert z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pn.: "Nieodpłatna pomoc prawna".

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Profilaktyczne ferie 2017".

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "CIEKAWIE I BEZPIECZNIE SPĘDZAJ WOLNY CZAS"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” i „Świadczenie usług opiekuńczych”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. - Profilaktyka nie musi być nudna.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzno dotacji  na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2016 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pn.: "Profilaktyczne wakacje 2017"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Asystent Osoby Niepełnosprawnej".