Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotacje 2021

Zarządzenie Nr SG.0050.461.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2021 r. z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy".

***

Zarządzenie Nr SG.0050.456.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie w 2021 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie".

***

Zarządzenie Nr SG.0050.458.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.460.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.459.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

***

Zarządzenie Nr SG.0050.457.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na powierzenie w 2021 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Jaworznie".

***

Zaproszenie do składania ofert: Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2021 pn. "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2021 r. z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy"

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie Schronisk dla Bezdomnych Osób w Jaworznie"

***

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 pn. "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trunej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

***
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas"

***

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

***

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej"

***

***Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych pn. Profilaktyka nie musi być nudna.

***


Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu ochrony i prmocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

***

Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

***

Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn "Profilaktyka nie musi być nudna".

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

***

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

***

Zaproszenie do składania ofert na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. Twoja przyszłość

***

Zaproszenie do składania ofert na otwarty konkurs ofert  na wsparcie w 2021 roku zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym

***

Uzupełnienie zaproszenia do składania ofert na wsparcie realizacja zadań własnych gminy w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym.

***

 

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Zapewnienie dostępności porad psychologiczno - psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w tym porad telefonicznych oraz indywidulanych

***

Oferta z własnej inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej "Ciężkowice" pn: "Alternatywka - rodzinny piknik w realu"

***