Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ochrona

Ochrona chomika

Chomik europejski jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną w większości państw europejskich, w tym w naszym kraju. W polskim rozporządzeniu o ochronie gatunków zaznaczono, że wymaga ochrony czynnej. Objęty jest również Dyrektywą Siedliskową Unii Europejskiej  i Konwencją Berneńską.

W Europie Zachodniej programy ochrony chomika prowadzone są przede wszystkim w Holandii, we Francji oraz w Niemczech. Populacje holenderskie i francuskie mają mimo podejmowanych wysiłków bardzo niski poziom zmienności genetycznej, dlatego dla ich utrzymania prowadzi się intensywną ochronę, zasilanie populacji wolno żyjących, a także regularne monitorowanie różnorodności genetycznej i efektywnej wielkości populacji. Dzięki podjętym działaniom ochronnym Holandia jest w tej chwili jednym z niewielu krajów w Europie, w którym obserwuje się wzrost populacji chomika europejskiego.

W Polsce do 2013 roku nie prowadzono żadnych programów ochrony chomika. Przeprowadzono jedynie weryfikację jego zasięgu i rozpoczęto monitoring populacji. W 2014 roku opracowano "Program ochrony chomika europejskiego (Cricetus cricetus) dla miasta Jaworzna". Efektem działań z zakresu ochrony czynnej było utworzenie użytku ekologicznego o nazwie "Chomik europejski". Obszar ten ma stanowić ostoję i miejsce rozrodu chomika.

Obecnie w ramach programu ochrony chomika w Jaworznie planuje się między innymi następujące działania:

  • umowy z rolnikami w celu zapewnienia optymalnych dla chomika form użytkowania gruntów na jego stanowiskach,
  • wzmocnienie genetyczne populacji poprzez wypuszczanie chomików pochodzących z innych stanowisk w Polsce i Czechach,
  • różnorodne działania edukacyjne i promocyjne,
  • regularny monitoring (w tym genetyczny) populacji.

Partnerami projektu są: Gmina Jaworzno (podmiot koordynujący), Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Śląski Ogród Botaniczny. Działania ochronne na terenie gminy Jaworzno współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.
Na niniejszej stronie będziemy informować o działaniach podejmowanych w ramach projektu.