Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców

Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców
na terenie miasta Jaworzna

§ 1

Parki, skwery i zieleńce udostępniane są do użytku publicznego w celu wypoczynku i rekreacji.

§ 2

Osoby przebywające na terenie parku, skweru lub zieleńca zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.    Na terenie parków, skwerów i zieleńców zakazuje się:

1) przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
2) palenia papierosów, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych,
3) zaśmiecania oraz wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
4) wspinania się po ścianach skalnych oraz przebywania w pobliżu krawędzi skarp i urwisk.

2.    Na terenie parków i zieleńców zakazuje się bez zezwolenia Administratora terenu:

1) wjazdu na teren parków i zieleńców wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, quadów i innych pojazdów silnikowych. Zakaz nie dotyczy pojazdów straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz innych pojazdów posiadających pisemne zezwolenie Administratora terenu,
2) organizowania imprez,
3) wnoszenia i spożywania alkoholu,
4) palenia ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,
5) prowadzenia działalności handlowej i usługowej,
6) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych,
7) używania urządzeń nagłaśniających oraz innych urządzeń powodujących zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
9) rozbijania namiotów i biwakowania,
10) kąpieli w zbiornikach wodnych i fontannach,
11) sadzenia roślin,
12) połowu ryb i zarybiania zbiorników wodnych,
13) jazdy rowerem i innymi pojazdami poza wyznaczonymi trasami,
14) jazdy konnej poza wyznaczonymi trasami,
15) uprawiania sportu mogącego spowodować zniszczenia szaty roślinnej, w tym trawników, nawierzchni ścieżek, lub zagrożenie dla innych osób korzystających z parków i zieleńców.

3.    Na terenie parków, skwerów i zieleńców zakazuje się naruszania gruntu. Zakaz nie dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez lub za zgodą Administratora parku, skweru lub zieleńca.

4.    Na terenie Parku Gródek oraz Ośrodka Edukacji Ekologiczno -Geologicznej GEOsfera, zakazuje się poruszania poza wyznaczonymi ścieżkami, bez zezwolenia Administratora terenu.

§ 4

Pozostałe zasady korzystania z parków, skwerów i zieleńców:

1) korzystanie z rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek oraz posługiwanie się innym sprzętem sportowym lub służącym do szybkiego przemieszczania się, powinno odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia i uciążliwości dla innych użytkowników parków, skwerów i zieleńców,

2) na terenie parków, skwerów i zieleńców należy zachować szczególną ostrożność:

a) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
b) w okresie zimowym - należy poruszać się tylko oznaczonymi i odśnieżonymi szlakami,
c) przy schodzeniu ze schodów terenowych na stromiznach i alejkach o dużym nachyleniu,

3)    do obowiązków osób wprowadzających zwierzęta, a w szcze-gólności psy, na teren parków, skwerów i zieleńców, należy:

a)    prowadzenie zwierząt na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców, dodatkowo w kagańcu, stały,
b)    skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
c)    niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci,
d)    niedopuszczanie do kąpania się psów i innych zwierząt domowych w zbiornikach wodnych i fontannach,
e)    usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Ponadto informujemy, że:

1. zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń - zabrania się:

1) zachowań zakłócających spokój i porządek publiczny oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parków i zieleńców;
2) przebywanie na terenie parków, skwerów i zieleńców przez dzieci do lat 7 może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - zabrania się wnoszenia i spożywania środków powodujących zaburzenie świadomości;

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zabrania się płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt.

***

Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr XV/209/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 poz. 162). Niezastosowanie się do zapisów regulaminu grozi karą grzywny.

Parki skwery i zieleńce

Lp. Nazwa parku, skweru lub zieleńca Nazwa administratora
1. Arboretum Park Gródek Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
2. Jaworznickie Planty Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno / Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
3. Ośrodek Edukacji Ekologiczno -Geologicznej GEOsfera Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, ul. Św. Wojciecha 100, 43 - 600 Jaworzno
4. Park Angielski Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
5. Park Bory Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
6. Park Chrząstówka Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
7. Park Góra Piasku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
8. Park Okrąglik Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
43-600 Jaworzna, Wydział Ochrony Środowiska
9. Park Kolejarzy Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
10. Park im. Lotników Polskich Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
11. Park nad Przemszą Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
12. Park Podłęże Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
13. Park Długoszyn Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
14. Park Zielona Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
15. Łąki Galmanowe Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
43-600 Jaworzna, Wydział Ochrony Środowiska
16. Skwer Zielona Świetlica Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
17. Łąki Bielana Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
43-600 Jaworzna, Wydział Ochrony Środowiska
18. Skwer Kieszonka Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
19. Skwer Wygoda Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
20. Skwer ks. Stojałowskiego Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
21. Skwer pod Arkadami Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
22. Skwer Przedszkolaków Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
23. Skwer Pszczelnik Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
24. Skwer Rogatka Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
25. Skwer Urzędowy Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
26. Zespół zieleńców Koci Zamek Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
27. Zieleńce przy Zielonej Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno