Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ścieżki edukacyjne

Obrazek


Na terenie miasta zostały wyznaczone dwie ścieżki dydaktyczne i jedna edukacyjna.

 

Ścieżka edukacyjna na terenie kompleksu leśnego wokół Elektrowni Jaworzno III

Ścieżka jest zlokalizowana w kompleksie leśnym Podłęże. Szlak ścieżki przebiega przez pozostałości obozu pracy i cmentarza żydowskiego, co pozwala zapoznać się z historią miasta i jego mieszkańców. Korzystając ze ścieżki można poznać otaczające nas środowisko, jego walory przyrodnicze i ekologiczne.

 

Ścieżka dydaktyczna "Dobra - Wilkoszyn"
Obszar Chronionego Krajobrazu

Charakterystyka chronionego krajobrazu:

Chroniony krajobraz obejmuje kompleks leśny wraz z sąsiadującymi łąkami, położony w północno – wschodniej części miasta Jaworzna, pomiędzy śródmieściem (od strony zachodniej), a Ciężkowicami (od strony wschodniej) oraz Wilkoszynem (na południu) i Dobrą (od strony północnej).
Obszar Chronionego Krajobrazu powołano uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie dnia 29 kwietnia 1993 roku, ze względu na ochronę występujących tu gatunków roślin oraz źródła wody siarczanej. Kompleks leśny znajduje się na dnie wielkiego obniżenia zwanego Niecką Wilkoszyńską.

Nieckę otaczają równoległe pasma wzniesień: Garb Ciężkowicki i Garb Jaworznicki. Najwyższym wzgórzem w obrębie Garbu Ciężkowickiego i jednocześnie najwyżej wzniesionym punktem w granicach miasta jest Góra Przygoń (354,7 m n.p.m).

W obrębie Garbu Jaworznickiego najwyższymi wzniesieniami są: Góra Grodzisko (345,6 m n.p.m.) i Sodowa Góra (327 m n.p.m.). Równinną Nieckę Wilkoszyńską wypełniają piaszczyste osady polodowcowe, w których płynie potok Łużnik. Jest on lewobrzeżnym dopływem Koziego Brodu.

Szata roślinna obszaru chronionego krajobrazu cechuje się dużą różnorodnością, wynikającą z warunków geologiczno – morfologicznych, glebowych, położenia w dolinie rzecznej, a także m.in. z działalności człowieka (działalność rolnicza, górnicza, turystyka itp.).

Spotkać możemy roślinność łąkową, leśną, nawodną i wodną. Głównie dominują jednak lasy mieszane i bory. Od strony południowej na obrzeżach kompleksu występują fragmenty łąk wilgotnych.
Obszar stanowi ważną funkcję przyrodniczą jako ostoja wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W jego granicach występują 23 gatunki roślin objętych ochroną prawną i 8 gatunków regionalnie rzadkich. Chronionych zwierząt jest około 50 gatunków.

Trasy wycieczek:

1. Trasa: Śródmieście – Sodowa Góra - Zalewisko Pogórnicze – Wilkoszyn
Trasa dogodna dla zrealizowania wycieczki fizjograficznej (lekcja geografii) i przyrodniczej (lekcja biologii, wiedzy o środowisku). Prowadzi ze śródmieścia od ulicy Pawiej poprzez otwarte tereny rolnicze na Górę Sodową (można także osiągnąć ten punkt poruszając się szlakiem zielonym od strony Szczakowej z ulicy Powstańców Warszawy). Idąc polną drogą dochodzimy do niewielkiej remizy leśnej, na której terenie znajduje się pomnik przyrody. Dalej, kierując się zielonym szlakiem dochodzimy do zachodniego końca kompleksu leśnego Dobra – Wilkoszyn.
 
2. Trasa: Wilkoszyn – Zalewisko Pogórnicze (Źródła Siarczane) – Dobra
Trasę rozpoczynamy się w Wilkoszynie, dalej ulicą Botaniczną dochodzimy do zalewiska pogórniczego. Do źródeł wody siarczanej, prowadzą szlaki: żółty, a następnie czarny. Kierując się na brzeg lasu idziemy polną drogą w stronę ulicy Podlesie, która doprowadzi nas na Dobrą.

3. Trasa: Wilkoszyn – Kompleks Leśny Szlakiem Żółtym – Zalewisko Pogórnicze – Wilkoszyn
Trasa rozpoczyna się w Wilkoszynie, kierujemy się szlakiem żółtym w stronę północą, następnie na zachód. Trasą tą dojdziemy do zalewiska pogórniczego
(aby wrócić do Wilkoszyna, zalewisko należy obejść).

 

Ścieżka dydaktyczna w kompleksie leśnym "Dobra - Wilkoszyn"

Zwiedzając ścieżkę dydaktyczną możemy wyróżnić w niej dwa odcinki. Pierwszy to odcinek lasu, drugi – odcinek jeziora.
Każdy z odcinków cechuje się indywidualną roślinnością, fauną i topografią terenu. Na obydwu obszarach znajdują się chronione gatunki roślin i zwierząt. Ścieżkę można wykorzystać w celu nauki rozpoznawania gatunków roślin (lądowych i wodnych), drzew, zwierząt, owadów itp.