Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna została powołana uchwałą Rady Miejskiej z 26 czerwca 2014 r.

Celami działania Rady są:

 • promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży,
 • integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta,
 • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta,
 • aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
 • rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi,
 • współpraca środowisk młodzieży z organami samorządu Miasta.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży organom samorządu Miasta,
 • występowanie z projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw pozostających w zakresie działania Rady do podmiotów posiadających kompetencje uchwałodawcze o ich przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej,
 • inicjowanie, promowanie i realizacja działań dotyczących młodzieży o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami młodzieży,
 • współprace z Radą Miejską, w szczególności poprzez udział Radnych w jej sesjach oraz posiedzeniach jej komisji z głosem opiniodawczym i doradczym.
 1.     Przewodniczący MRMJ - Filipowicz Miłosz,
 2.     Koordynator komisji – Rafał Lis,
 3.     Wiceprzewodniczący - Szymon Smoliło, Mikołaj Synowiec,
 4.     Sekretarz - Przemysław Kawka,
 5.     Członek Prezydium – Martyna Wylęzek.